نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (9), شماره (5), سال (2017-7) , صفحات (167-192)

عنوان : ( ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی )

نویسندگان: بی بی زکیه پرهیزگار , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تأکید سند برنامۀ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران بر ارتقای مهارت های مدل سازی دانش آموزان، این مطالعه به بررسی نگرش ریاضی و نظرات ۲۴۴ دانش آموز پایۀ دوم متوسطه دربارۀ مسائل مدل سازی ریاضی می پردازد. این تحقیق به‌صورت پیش آزمون-مداخله آموزشی-پس آزمون برگزار شد. مداخله آموزشی به این صورت بود که دانش‌آموزان در دو گروه با شیوۀ آموزشی متفاوت شیوۀ آموزشی مستقیم (معلم-‌محور) و شیوۀ استراتژی عمل‌گرا (دانش‌آموز-محور) طی 6 جلسه به حل مسائل مدل سازی ریاضی پرداختند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه در مقیاس لیکرت و یک پرسشنامۀ باز پاسخ استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مسائل مدل سازی در هر دو گروه آموزشی، بهبود نگرش ریاضی دانش آموزان را به همراه داشته است. به‌علاوه، درحالی‌که اغلب دانش آموزان دربارۀ مسائل مدل سازی نگرش مثبتی دارند، آن ها را کاربردی و جالب توصیف کردند، برخی هم نظراتی منفی داشتند.

کلمات کلیدی

, نگرش ریاضی, مسائل مدل سازی, روش های آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064225,
author = {پرهیزگار, بی بی زکیه and علم الهدائی, سیدحسن and جباری نوقابی, مهدی},
title = {ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی},
journal = {نظریه و عمل در برنامه درسی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {5},
month = {July},
issn = {2345-4938},
pages = {167--192},
numpages = {25},
keywords = {نگرش ریاضی، مسائل مدل سازی، روش های آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی
%A پرهیزگار, بی بی زکیه
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A جباری نوقابی, مهدی
%J نظریه و عمل در برنامه درسی
%@ 2345-4938
%D 2017

[Download]