دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2017-08-29

عنوان : ( ارزیابی بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشت با سلول های بنیادی مزانشیمی اسب )

نویسندگان: فاطمه سلامی , عباس پرهام , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلول های بنیادی مزانشیمی ) (MSCsبه عنوان کاندیدای مناسب در سلول درمانی؛ برسلول های ایمنی از جمله نوتروفیل ها اثرات ایمنومدولاتوری دارند. این سلول ها در سینوزوئیدهای مغزاستخوان با نوتروفیل های نابالغ غیرتکثیری درارتباط نزدیکی می باشند. سلول های بنیادی با ترشح فاکتورهای محلول ازجمله سـایتوکین هـا و نیـز تمـاس مسـتقیم بـا سـلول هـا اثـرات ایمنومدولاتوری خود را برسلول های مجاور درمحیط کشت اعمال می کنند. هدف از این مطالعه ؛ بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی اسب برمیزان بیان ژن پروآپاپتوتیک p53در نوتروفیل های هـم کشت بود. به این منظور، نوتروفیل های خون محیطی اسب جداسازی ؛ و به مدت 12ساعت با سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان اسب و سوپرناتانت سلول های بنیادی مزانشیمی هم کشتی داده شد. سپس نوتروفیل ها جمع آوری ، و استخراج total RNAو ساخت cDNAاز آن ها صورت گرفت.در انتها ، بیان ژن p53با روش qPCRسنجیده شد. نتایج این بررسی نشان داد که میزان بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشـتی داده شـده بـا MSCو سـوپرناتانت MSC درمقایسه با گروه کنترل کاهش یافته ، درحالی که این تغییر معنی دار نبود. بنابراین ، این داده ها تا حدودی اثر مهـاری سـلول های بنیادی مزانشیمی بر آپاپتوز نوتروفیل ها را تایید می کند

کلمات کلیدی

, نوتروفیل اسب , سلول بنیادی مزانشیمی, , ژن پرو آپاپتوتیک , qP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064226,
author = {سلامی, فاطمه and پرهام, عباس and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {ارزیابی بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشت با سلول های بنیادی مزانشیمی اسب},
booktitle = {دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوتروفیل اسب ، سلول بنیادی مزانشیمی، ، ژن پرو آپاپتوتیک ، qP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشت با سلول های بنیادی مزانشیمی اسب
%A سلامی, فاطمه
%A پرهام, عباس
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2017

[Download]