فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (31), سال (2016-12) , صفحات (5-20)

عنوان : ( اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرت )

نویسندگان: محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به­ منظور بررسی اثر تنش سرما و خشکی بر شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 400 تحت سطوح مختلف اسید سالسیلیک آزمایش مزرعه­ای به­صورت کرت­های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1394 در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. در این آزمایش عامل اصلی تنش سرما در دو سطح (عدم تنش سرمازدگی و تنش سرمازدگی)، عامل فرعی شامل سه سطح تنش خشکی (آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی گیاه (عدم تنش، شاهد))، آبیاری معادل 75 درصد نیاز آبی گیاه و آبیاری معادل 50 درصد نیاز آبی گیاه) و عامل فرعی فرعی محلول پاشی اسید سالسیلیک (عدم محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی 200 میکرو­مولار و محلول­پاشی 400 میکرو­مولار) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل حاکی از اثر پذیری شاخص کلروفیل متر، محتوای نسبی آب و نشت الکترولیت در شرایط تنش خشکی است، به­طوری که تنش کمبود آب شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب را کاهش و نشت الکترولیت، عملکرد دانه را افزایش داد. هم­چنین محلول­پاشی اسید سالسیلیک باعث بهبود شاخص کلروفیل، محتوی نسبی آب برگ، افزایش نشت الکترولیت و عملکرد دانه شد. بر همکنش تیمار سرمازدگی بر تنش خشکی با کاربرد محلول­پاشی 200 میکرو­مولار اسید سالسیلیک باعث بهبود شاخص کلروفیل ­شد. با توجه به نتایج، استفاده از غلظت مناسب اسید سالسیلیک در بهبود تنش­های محیطی از جمله سرمازدگی و خشکی برای دست یافتن به عملکرد مطلوب توصیه می­گردد.

کلمات کلیدی

, کلروفیل, محتوای نسبی آب, نشت الکترولیت و سینگل کراس 400
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064229,
author = {طریق الاسلامی, محسن and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضا ضرغامی},
title = {اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرت},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {31},
month = {December},
issn = {2008-403X},
pages = {5--20},
numpages = {15},
keywords = {کلروفیل، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و سینگل کراس 400},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرت
%A طریق الاسلامی, محسن
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضا ضرغامی
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2008-403X
%D 2016

[Download]