پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک )

نویسندگان: لیلی نیکنام , حجت امامی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوزاندن بقایای گیاهی اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر خاک و محیط زیست دارد. پژوهش حاضر برای مقایسه برخی ویژگی¬های شیمیایی خاک سوخته و نسوخته شامل نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب و کربن آلی کل صورت گرفت. بدین منظور از 6 نقطه از نواحی سوخته و نسوخته یک خاک زراعی در منطقه لاملنگ شهر گرگان و از 3 عمق 5-0، 15-5 و30-15 سانتی¬متر نمونه برداری شد. نتایج نشان داد که پس از آتش¬سوزی میزان کربن آلی خاک و پتاسیم قابل استفاده افزایش یافت اما فسفر قابل دسترس کاهش معنی¬داری نشان داد. همچنین سوزاندن بقایا بر نیتروژن کل خاک تاثیر معنی-داری نداشت و بیشتر تغییرات در لایه سطحی خاک مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, خاک زراعی, خصوصیات شیمیایی خاک, سوزاندن بقایای گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064234,
author = {نیکنام, لیلی and امامی, حجت and خراسانی, رضا},
title = {بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خاک زراعی، خصوصیات شیمیایی خاک، سوزاندن بقایای گیاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک
%A نیکنام, لیلی
%A امامی, حجت
%A خراسانی, رضا
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]