پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( اثز آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل الگندره استان گلستان )

نویسندگان: لیلی نیکنام , حجت امامی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آتش قسمت جدانشدنی بیشتر اکوسیستم هاست که تاثیرات بسیاری پیچیده ای بر خصوصیات خاک دارد. پژوهش حاضر اثر آتش سوزی سال 1392 در قسمتهایی از جنگل الگندره شرهستان گرگان را بر روی خواص شیمیایی شامل واکنش خاک، هدایت الکتریکی، نیتورژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک جنگل مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از 6 نقطه در نواحی سوخته و نسوخته خاک جنگل و از 3 عمق 5-0، 15-5 و 30-15 سانتی متری نمونه برداری شد. نتایج نشان دهنده اثر معنی دار آتش سوزی بر اغلب ویژگی های شیمیایی خاک از جمله افزایش فسفر قابل جذب، هدایت الکتریکی، پتاسیم قابل جذب و اسیدیته بود. همچنین آتش سوزی باعث افزایش نیتروژن کل در مناطق سوخته نسبت به مناطق شاهد بود که به جز عمق 30-15 سانتی متر نیتروژن کا رد بقیه موارد افزایش معنی درا نداشت.

کلمات کلیدی

, آتش سوزی جنگل, عمق خاک, ویژگی های شیمیایی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064235,
author = {نیکنام, لیلی and امامی, حجت and خراسانی, رضا},
title = {اثز آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل الگندره استان گلستان},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آتش سوزی جنگل، عمق خاک، ویژگی های شیمیایی خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثز آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل الگندره استان گلستان
%A نیکنام, لیلی
%A امامی, حجت
%A خراسانی, رضا
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]