الهیات تطبیقی, دوره (8), شماره (17), سال (2017-9) , صفحات (1-28)

عنوان : ( بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور )

نویسندگان: مسلم نجفی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان جدید، به علل گوناگونی همچون پیشرفت‌های علمی و فلسفی، ضعف مراجع دینی (یهودی و مسیحی) در پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و عملی او، رفتار نامناسب کلیسا با اهل اندیشه و رشد فزایندۀ سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی، دچار بحران تعبد‌گریزی و آزادی‌خواهی شده است. پوچی و بی‌معنایی و به دنبال آن، اندوه، دلهره و نومیدی در زندگی فردی از یک‌سو و ناامنی و بی‌عدالتی در زندگی اجتماعی و جهانی از سوی دیگر، پیامدهای گریزناپذیر تعبد‌گریزی و آزادی‌خواهی بوده‌اند. در این میان، آنچه مغفول مانده، ساختار ماهوی و فطری در انسان است. انسان جدید، ماهیت و فطرت را انکار کرد تا با پشت‌کردن به سنّت، به آزادی در فکر و عمل دست یابد. در این مقاله تلاش شده است تا راه رهایی از بحرانِ پوچی و بی‌معنایی از نگاه علامه طباطبایی که مدافع ساختار ماهوی و فطری در انسان است و از نگاه سورن کرکگور که مخالف این ساختار است و مواضعی ناسازگار دارد، با روش فلسفی و کلامی و با بررسی تطبیقی، ارزیابی و تحلیل شود.

کلمات کلیدی

ذات؛ فطرت؛ معنای زندگی؛ دینِ فطری؛ طباطبایی؛ کرکگور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064236,
author = {نجفی, مسلم and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور},
journal = {الهیات تطبیقی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {17},
month = {September},
issn = {2008-9651},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {ذات؛ فطرت؛ معنای زندگی؛ دینِ فطری؛ طباطبایی؛ کرکگور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور
%A نجفی, مسلم
%A حسینی, سیدمرتضی
%J الهیات تطبیقی
%@ 2008-9651
%D 2017

[Download]