تاریخ فلسفه, دوره (7), شماره (4), سال (2017-5) , صفحات (7-28)

عنوان : ( ریشه تاریخی مفهوم و مصداق ماده المواد و صادر اول در فلسفه یونان )

نویسندگان: علی حقی , عباس جوارشکیان , حسین بلخاری قهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تردیدی نیست تاریخ اندیشه در حیات بشر خصوصیتی تداوم یافته و سیری تسلسلی دارد. البته ابداعات و خلق مسائل و موضوعات جدید در این تاریخ حضوری مداوم و مبارک داشته است اما هرگز این ابداعات سیر تسلسلی کمال اندیشه در حوزه فلسفه را منقطع نساخته است. فلسفه که تابناک ترین وجه تعقل بشری در سرگذشت اندیشه هاست عهده دار تبیین عقلی مهم ترین موضوعات حیات بشر بوده که بی شک از جمله بارز ترین آن ها تبیین نسبت میان خالق و فاطر عالم با موجودات و مخلوقات است. حال اگر ظهور فلسفه در یونان را وجه برجسته تاریخ فلسفه بدانیم چگونگی رویکرد این فلسفه به ماده المواد و سپس صادر اول از جمله جذابترین و مهم ترین وجوهات این تاریخ است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی کوشیده است سابقه تاریخی صادر اول در تاریخ فلسفه اسلامی (عقل: اول ما خلق الله العقل) را با رجوع به اندیشه یونانیان در این باب مورد تامل و نحقیق قرار دهد. فرض بر این است که سرگذشت اندیشه در تمدن اسلامی با تامل بر روی برخی اندیشه های یونانی همراه است و با بازخوانی عمیق مصادر فکری خود (چون قرآن و روایات) به پی ریزی ساختار فلسفی خویش همت گمارده است. با این تاکید و تنبیه این نکته که قرآن و روایات محور مطلق ای پی ریزی اند.

کلمات کلیدی

, تاریخ فلسفه , ماده المواد , صادر اول , فلسفه یونانی , حکمت اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064249,
author = {حقی, علی and جوارشکیان, عباس and بلخاری قهی, حسین},
title = {ریشه تاریخی مفهوم و مصداق ماده المواد و صادر اول در فلسفه یونان},
journal = {تاریخ فلسفه},
year = {2017},
volume = {7},
number = {4},
month = {May},
issn = {2008-9589},
pages = {7--28},
numpages = {21},
keywords = {تاریخ فلسفه - ماده المواد - صادر اول - فلسفه یونانی - حکمت اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریشه تاریخی مفهوم و مصداق ماده المواد و صادر اول در فلسفه یونان
%A حقی, علی
%A جوارشکیان, عباس
%A بلخاری قهی, حسین
%J تاریخ فلسفه
%@ 2008-9589
%D 2017

[Download]