کواترنری ایران, دوره (2), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (337-351)

عنوان : ( چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساری )

نویسندگان: حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی‌های لس-خاک قدیمی به فراونی برای شناسایی و بازسازی تغییرات اقلیمی استفاده شده‌اند. برای این منظور، قدم اول شناسایی توالی‌های لس و خاک قدیمی و تعیین ویژگی‌های پدولوژیک، فیزیکی و شمیایی آنها است. اهداف این مطالعه، شناسایی توالی‌های لس - خاک قدیمی جنوب ساری و بررسی تاثیر کربنات¬ها بر توزیع اندازه ذرات بود. در مقاطع مورد مطالعه، خاک جدید (MS) از افق‌های کمبیک (Bw) و کلسیک (Bk) تشکیل شده بود. همچنین سه توالی خاک قدیمی شناسایی شد که دو خاک قدیمی (PS1 و PS2) دارای افق آرجیلیک-کلسیک (Btk) و خاک قدیمی سوم (PS3) دارای ویژگی‌های ورتیک (Bssk) بود. کربنات‌های ثانویه به شکل نودول‌های سخت در اندازه 2 تا بیش از 70 میلی‌متر در خاک مشاهده شدند. بیشترین مقدار تجمع کربنات‌ها در لایه‌های لسی بود که از خاک‌های رویی منتقل شده بودند. تجمع کربنات‌‌ها سخت شده، باعث افزایش بخش شن شده بود که حذف آنها توسط اسید کلرید ریک رقیق باعث کاهش مقدار شن و افزایش قابل توجه سیلت شد. غالب بودن بخش سیلت متوسط نشان می‌دهد که این ته‌نشست‌ها فاصله نسبتاً زیادی را طی کرده‌اند. زیاد بودن مقدار رس در خاک‌های قدیمی، نمایه خوبی از تکامل خاک که بیشترین مقدار آن در PS2 بود. وجود سه خاک قدیمی در بین رسوبات لسی، نشان از وجود حداقل سه دوره تغییرات اقلیمی در منطقه دارد که در مقاطع مورد مطالعه ثبت شده است. مطالعه دقیق این مقاطع به همراه تعیین زمان رسوب لس و تشکیل خاک، اطلاعات مناسبی از تغییرات اقلیمی منطقه مورد مطالعه در اوخر کواترنر فراهم خواهدآورد.

کلمات کلیدی

, توزیع اندازه ذرات, خاک قدیمی, کربنات کلسیم ثانویه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064250,
author = {نجفی کرسامی, حامد and کریمی کارویه, علیرضا and فرهاد خرمالی and حق نیا, غلامحسین},
title = {چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساری},
journal = {کواترنری ایران},
year = {2017},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-7108},
pages = {337--351},
numpages = {14},
keywords = {توزیع اندازه ذرات، خاک قدیمی، کربنات کلسیم ثانویه، لس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساری
%A نجفی کرسامی, حامد
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A فرهاد خرمالی
%A حق نیا, غلامحسین
%J کواترنری ایران
%@ 2423-7108
%D 2017

[Download]