پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (355-367)

عنوان : ( بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم )

نویسندگان: سروناز فرهنگ فر , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی دائماً تولیدات کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد. آسیبپذیری کشاورزی بهعنوان آستانهای شناخته میشود کـه در آن بیشـترین احتمـال صدمه دیدن سیستمهای کشاورزی در اثر خشکی وجود دارد. در این تحقیق آسیبپـذیری کلـزا در اثـر خشـکی در شهرسـتانهـای مشـهد، سـبزوار و تربتحیدریهوتأثیرتغییراقلیمبرآنهاموردبررسیقرارگرفت.دراینمطالعهشاخصخشکی UNEPدرراستایارزیابیخشکیمورداسـتفادهقـرار گرفت. اثرات تغییر اقلیم توسط مدلهای HadCM3 و IPCM4 تحت سه سـناریو )A2 ،A1B و B1 بـرای سـه دورهزمـانی 2030-2011، 2065- 2046 و 2099-2080( توسط مولد آب و هوایی LARS شبیهسازی شدند. عملکرد پتانسیل کلزا توسط مدل WOFOST شبیهسازی شد. برای کمـی نمودن آسیبپذیری نسبت به شرایط خشکی، آسیبپذیری بهعنوان تابعی از حساسیت )SEN(، وضعیت سلامت نسبت به آستانه تخریـب و در معـرض خطر قرار گرفتن در نظر گرفته شد. آسیبپذیری با در نظر گرفتن خشکیهای شدید )VEXPL و VEXPS( در سالهای منتخب و آسیبپذیری مورد انتظار )EVEXP( با در نظر گرفتن فراوانی مورد انتظار خشکی محاسبه شد. نتایج نشان داد که در تمامی مناطق مورد مطالعه تولید کلزا طی دوره پایه نسبت به خشکی بسیار حساس بوده و مقایر تخمین زده شده بیشتر از 200 بودند. همین روند در سالهای شبیهسازی شده نیز مشاهده شد. همچنین پیشبینی شد که کلزا در دورههای آینـده هماننـد دوره پایـه نسـبت بـه خشـکی بسـیار آسـیبپـذیر بـوده و مقـادیر آسـیبپـذیری بـالاتر از 20 تخمـینزده شـدند

کلمات کلیدی

, آسیبپذیری, حساسیتپذیری, مدل WOFOST
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064261,
author = {فرهنگ فر, سروناز and بنایان اول, محمد and خزاعی, حمیدرضا and موسوی بایگی, محمد},
title = {بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {355--367},
numpages = {12},
keywords = {آسیبپذیری، حساسیتپذیری، مدل WOFOST},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم
%A فرهنگ فر, سروناز
%A بنایان اول, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A موسوی بایگی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]