مرتع و آبخیزداری, دوره (70), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (515-529)

عنوان : ( مقایسه روشهای تحلیل منطقه ای برآورد دبی پیک سیل (مطالعه موردی: حوزههای اصفهان- سیرجان و دشت یزد- اردکان) )

نویسندگان: مژده محمدی خشوئی , حسین ملکی نژاد , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود ایستگاههای آبسنجی، کوتاهی دوره آماری و عدم دقت در برآوردهای ایستگاهی، مهمترین مشکلات در برآورد تناوب سیل در منطقۀ مورد مطالعه است که استفاده از روشهای منطقهای را ناگزیر میسازد. روش تحلیل منطقهای یک روش کارآمد بررای بررآورد دبی سیل در مناطق فاقد داده یا دارای آمار کوتاه مدت میباشد. این روش متکی به ویژگیهای فیزیکی و اقلیمری وروزه هرای آبییرز بوده و از روابط آماری در بررسی دادههای مشاهداتی جریان استفاده میکند. تحلیل منطقهای سیلاب دارای روشهای متعددی اسرت که انتیاب هر کدام از این روشها در هر منطقه، بستگی به شرایط اقلیمی منطقه، تعداد و نوع داده و همچنرین دوره بازگشرت مرورد انتظار دارد. هدف از پژوهش واضر، مقایسۀ کارایی چهار روش تحلیل منطقهای هیبرید، گشتاور خطی، رگرسیون چنردمتییره و روش در برآورد دبی پیک ووزه اصفهان- سیرجان و دشت یزد- اردکان است. به این منظرور تعرداد 16 ایسرتگاه آب سرنجی منطقره CCA انتیاب و دبی وداکثر لحظهای آنها استیراج شد. از نتایج روش هیبرید و رگرسیون چندمتییره که قربلاا در منطقرۀ مطالعراتی و برا و میانگین خطرای مطلرق RRMSE همین منظور انجام شده بود نیز استفاده گردید و مقایسه چهار روش با یکدیگر از طریق دو آماره به نسبت سایر روشها از مقادیر خطای کمتری برخوردار بوده و مناسبتر اسرت. CCA انجام یافت. نتایج نشان داد که روش )MAE( در تمام دوره برگشتها قابل توجه میباشد و روش رگرسیون چندمتییره در گزینۀ بعردی تحلیرل منطقره ای قررار CCA برتری روش دارد

کلمات کلیدی

, هیبرید, گشتاورهای خطی, رگرسیون چندمتییره, تحلیل فراوانی منطقهای سیل, روش CCA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064273,
author = {مژده محمدی خشوئی and حسین ملکی نژاد and دستورانی, محمدتقی},
title = {مقایسه روشهای تحلیل منطقه ای برآورد دبی پیک سیل (مطالعه موردی: حوزههای اصفهان- سیرجان و دشت یزد- اردکان)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2017},
volume = {70},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5044},
pages = {515--529},
numpages = {14},
keywords = {هیبرید، گشتاورهای خطی، رگرسیون چندمتییره، تحلیل فراوانی منطقهای سیل، روش CCA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روشهای تحلیل منطقه ای برآورد دبی پیک سیل (مطالعه موردی: حوزههای اصفهان- سیرجان و دشت یزد- اردکان)
%A مژده محمدی خشوئی
%A حسین ملکی نژاد
%A دستورانی, محمدتقی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2017

[Download]