جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (23), سال (2017-6) , صفحات (163-179)

عنوان : ( ارزیابی داده‌های بارندگی حاصل از ماهواره TRMM،مدل MM5 و مشاهدات زمینی به صورت مکانی-زمانی در مناطق خشک و نیمه خشک کوهستانی )

نویسندگان: نگار سیابی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد میزان بارش و الگوی تغییرات مکانی آن در سطح وسیع یکی از چالش‌های مهم در علوم هواشناسی و هیدرولوژی است. این در حالی است که اندازه‌گیری محلی بارندگی به دلیل محدودیت‌های عملیاتی کم و پرهزینه است. بدین علت در تحقیق حاضر به منظور تعیین الگوی مکانی زمانی بارش و امکان تلفیق داده‌ها در منطقه شمال شرق ایران، سه نوع مختلف از تولیدات بارندگی شامل اندازه‌گیری زمینی (تقشه‌های حاصل از روش زمین‌آمار(KED )، تصاویر ماهواره ( TRMM۳B۴۲) و خروجی مدل پیش‌بینی عددی جوی ( MM۵) در مقیاس زمانی ماهانه، فصلی و سالانه با یکدیگر مقایسه شدند. مقایسه‌ها با استفاده از شاخص اعتبارسنجی RMSE و الگوریتم تشابه انجام شدند. یکی از ضعف‌های روش زمین‌آمار نبود اطلاعات کافی در ارتفاعات بالای (۱۵۰۰) متر منطقه بود. مدل MM۵ تا حدود زیادی در شبیه‌سازی مقادیر بارندگی سالانه بیش‌برآورد داشت. اما عملکرد آن در مقیاس ماهانه و فصلی و تعیین مناطق بارندگی بهتر از تصاویر ماهواره‌ای TRMM بود. دقت تصاویر ماهواره‌ای در فصل‌های گرم بیشتر بود. همچنین در این مطالعه مشخص شد که تولیدات ماهواره‌ای TRMM در مناطق پوشیده از یخ عملکرد ضعیفی دارند. به دلیل اینکه از نظر پراکندگی انرژی مایکروویو رفتار یخ روی زمین مانند بارش و یا باران یخ زده در اتمسفر می‌باشد. هر سه محصول به خوبی الگوی مکانی بارندگی در مقیاس فصلی و سالانه را نشان دادند.

کلمات کلیدی

, الگوریتم تشابه, بارندگی, TRMM, MM5
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064274,
author = {سیابی, نگار and ثنائی نژاد, سیدحسین and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی داده‌های بارندگی حاصل از ماهواره TRMM،مدل MM5 و مشاهدات زمینی به صورت مکانی-زمانی در مناطق خشک و نیمه خشک کوهستانی},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {23},
month = {June},
issn = {2322-1682},
pages = {163--179},
numpages = {16},
keywords = {الگوریتم تشابه، بارندگی، TRMM، MM5},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی داده‌های بارندگی حاصل از ماهواره TRMM،مدل MM5 و مشاهدات زمینی به صورت مکانی-زمانی در مناطق خشک و نیمه خشک کوهستانی
%A سیابی, نگار
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A قهرمان, بیژن
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2017

[Download]