آب و توسعه پایدار, دوره (4), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (73-80)

عنوان : ( ارزیابی روش های برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها )

نویسندگان: قاسم پناهی , سعیدرضا خداشناس , علیرضا فریدحسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پهنه آبی رودخانه ای تأثیرات به سزایی در زندگی انسان داشته است. آلوده کردن و آسیب رساندن به آن باعث تخریب اکوسیستم آبی شده و در نهایت خسارت جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد. به منظور حفظ سلامت اکوسیستم در رودخانه ها، مفهومی تحت عنوان جریان زیست محیطی یا نیاز آبی زیست محیطی در رودخانه ها تعریف شده است که در واقع بیان کننده میزان جریان مورد نیاز برای حفظ اکوسیستم آبی می باشد. روش های متعددی برای برآورد میزان این جریان وجود دارد که موسسه بین المللی منابع آب این روش ها را در پنج گروه طبقه بندی کرده است. این پنج گروه شامل رو شهای هیدرولوژیکی، رو شهای هیدرولیکی، روش های شبی هسازی زیستگاه، روش های جامع و رو شهای ترکیبی م یباشد. هدف از این بررسی، معرفی و مقایسه این رو شها و انتخاب بهترین روش ها برای مناطق مختلف ایران و برای بکارگیری این رو شها در مناطق مناسب آن م یباشد.

کلمات کلیدی

, جریان زیس تمحیطی, رهیافت هیدرولوژیکی, رهیافت هیدرولیکی, شبی هسازی زیستگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064286,
author = {پناهی, قاسم and خداشناس, سعیدرضا and فریدحسینی, علیرضا},
title = {ارزیابی روش های برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {2423-5474},
pages = {73--80},
numpages = {7},
keywords = {جریان زیس تمحیطی، رهیافت هیدرولوژیکی، رهیافت هیدرولیکی، شبی هسازی زیستگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روش های برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها
%A پناهی, قاسم
%A خداشناس, سعیدرضا
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2017

[Download]