مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (123-156)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) )

نویسندگان: سیداحمد میرمحمدتبار , علی اکبر مجدی , لیلی بنیاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مقوله امنیت، به¬خصوص در حوزه زنان، یکی از مسائل مهم هر کشوری می¬باشد. با توجه به اهمیت موضوع احساس امنیت اجتماعی زنان تحقیقات زیادی در چند دهه اخیر در این باره انجام شده است. تعدد و تنوع تحقیقات انجام‌شده و نتایج متناقض حاصل از آن‌ها و نداشتن یافته واحد از یک‌سو، ممکن است، این تصور را ایجاد نماید که انجام این تحقیقات بیهوده و موجب اتلاف هزینه می¬گردد. بنابراین نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل برای جمع¬بندی و خلاصه کردن نتایج این تحقیقات در این حوزه احساس می¬شود. اصلی¬ترین سؤال این تحقیق این است که مهم‌ترین عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان در تحقیقات انجام شده در ایران کدم‌اند؟ روش: روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می¬باشد. جامعه آماری تحقیق همه¬ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال¬های 1380 تا 1393 با موضوع احساس امنیت اجتماعی زنان منتشر شدند. در نهایت 33 مقاله انتخاب و با نرم¬افزار جامع فراتحلیل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته¬های تحقیق نشان داد که استفاده از رسانه¬های جمعی، دینداری و حجاب و پوشش مناسب، به نسبت سایر متغیرها، تأثیر بیشتری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در ایران دارد. نتایج اندازه اثر نشان داد که رابطه استفاده از رسانه-های جمعی و احساس امنیت اجتماعی زنان، در مطالعات مرور شده معادل 47/0 مثبت و معنادار می¬باشد. رابطه دینداری و احساس امنیت اجتماعی زنان، در مطالعات بررسی شده معادل 39/0 مثبت و معنادار می¬باشد. نتایج اثرات ترکیبی نشان می-دهد که رابطه حجاب و پوشش مناسب و احساس امنیت اجتماعی زنان در مطالعات مرور شده حدود 38/0، مثبت و معنادار بود. کلمات کلیدی: زنان، امنیت اجتماعی، استفاده از رسانه¬های جمعی، دینداری، فراتحلیل.

کلمات کلیدی

زنان؛ امنیت اجتماعی؛ دینداری؛ فراتحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064289,
author = {میرمحمدتبار, سیداحمد and مجدی, علی اکبر and لیلی بنیاد},
title = {بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)},
journal = {مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-2926},
pages = {123--156},
numpages = {33},
keywords = {زنان؛ امنیت اجتماعی؛ دینداری؛ فراتحلیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)
%A میرمحمدتبار, سیداحمد
%A مجدی, علی اکبر
%A لیلی بنیاد
%J مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
%@ 2538-2926
%D 2017

[Download]