آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (93-103)

عنوان : ( بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی )

نویسندگان: نجمه خلیلی , امین علیزاده , حجت رضائی پژند , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میانیابی دادههای ناقص و اندازهگیری نشده بارش در یک ایستگاه، با استفاده از دادههای معلوم در ایستگاههای مجاور امکانپـذیر مـیباشـد. روش سنتی وزندهی معکوس فاصله و نیز روش زمین آمار کریجینگ از مهمترین روشهای میانیابی برای این منظور میباشند. در ایـن تحقیـق بـه منظـور میانیابی دادههای ناقص بارش هفتگی در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی سیساب در استان خراسان شمالی، از روشهای وزندهی معکوس فاصله اصلاح شده، کریجینگ معمولی و کوکریجینگ استفاده شد. برای این منظور از دادههای بارش به طـول آمـاری سـی سـال ) (1388-1358در 11 ایستگاه بارانسنجی مجاور ایستگاه سیساب، استفاده گردید. نتایج آزمون تی- تست نشان داد که در سطح 5درصد اخـتلاف معنـیداری بـین دادههـای واقعی و دادههای برآورد شده در روشهای مذکور وجود ندارد. برای ارزیابی میزان خطا و انتخاب بهتـرین روش، از آمـارههـای ضـریب تعیـین، مجـذور میانگین مربعات خطا، میانگین خطای مطلق، میانگین خطای اریب و نیز شاخص نسبت میانگین مجذور مربعات خطا به انحراف معیـار، اسـتفاده گردیـد. نتایج این تحقیق با توجه به آمارههای خطا، نشان داد که اگر چه هر سه روش از دقت خوبی برخوردار بودهاند، اما روش کوکریجینگ بـا در نظـر گـرفتن ارتفاع به عنوان متغیر کمکی، مقادیر بارش را با دقت بیشتری نسبت به دو روش دیگر برآورد کرده است. در این تحقیق، در تحلیل کریجینگ، مناسب- ترین نیمهواریوگرام از نوع کروی و دامنه تاثیر بین 15تا 25کیلومتر حاصل شده است

کلمات کلیدی

, بارش هفتگی, زمین آمار, سیساب, کریجینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064297,
author = {خلیلی, نجمه and علیزاده, امین and حجت رضائی پژند and انصاری, حسین and قهرمان, بیژن and کافی, محمد and داوری, کامران},
title = {بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {93--103},
numpages = {10},
keywords = {بارش هفتگی، زمین آمار، سیساب، کریجینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی
%A خلیلی, نجمه
%A علیزاده, امین
%A حجت رضائی پژند
%A انصاری, حسین
%A قهرمان, بیژن
%A کافی, محمد
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2017

[Download]