اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2017-07-15

عنوان : ( پهنه بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول در شرق ایران با استفاده از روش های نوین آماری )

نویسندگان: مهسا فرزانه , رضا دوستان , مجید حبیبی نوخندان , منصوره کوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، با هدف پهنه بندی دمایی شرق ایران ، داده های دمای بیشینه و کمینه و متوسط روزانه 30 ایستگاه به عنوان نمایندگان اقلیم های مختلف شرق ایران برای یک دوره آماری 30 ساله از سال 1986 تا 2016 میلادی از سازمان هواشناسی کشور اخذ و پس از بررسی و اطمینان از مناسب بودن کیفیت آنها برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. داده های حرارتی روزانه در قالب متوسط های 7 روزه مرتب شدند و با استفاده از صدک 25 و 75 درصد و شرط استمرار دما بر اساس این آستانه به مدت7 روز، فصول سرد و گرم و انتقالی مشخص گردیدند و سپس پهنه بندی دمایی در محیط Arc Gis به روش میانیابی IDWبه منظور پوشش تمام نقاط منطقه انجام شد. بررسی این بهنه بندی های دمایی نشان دهنده آن است که بخش های شمالی با مرکزیت بجنورد و جنوبی با مرکزیت ایرانشهر به ترتیب نماینده پهنه های سرد و گرم شرق ایران می باشند. در بررسی تغییرات دما در آغاز و خاتمه فصل های مختلف به علت تشدید فعالیت های نفوذ برفشار سیبری در شروع فصل باییز و شروع و خاتمه تابستان که مصادف بادهای 120 روزه سیستان می باشد تغییرات دما در مناطق جنوبی مورد مطالعه شدیدتر از سایر فصول بوده است.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی, داده های حرارتی روزانه, صدک , شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064327,
author = {فرزانه, مهسا and دوستان, رضا and مجید حبیبی نوخندان and منصوره کوهی},
title = {پهنه بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول در شرق ایران با استفاده از روش های نوین آماری},
booktitle = {اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2017},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پهنه بندی، داده های حرارتی روزانه، صدک ، شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول در شرق ایران با استفاده از روش های نوین آماری
%A فرزانه, مهسا
%A دوستان, رضا
%A مجید حبیبی نوخندان
%A منصوره کوهی
%J اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2017

[Download]