نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , 2017-03-05

عنوان : ( مقایسه تغییرات فصلی در چند ایستگاه سینوپتیک شرق ایران )

نویسندگان: مهسا فرزانه , رضا دوستان , مجید حبیبی نوخندان , منصوره کوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های گذشته تغییر اقلیم و پیامدهای آن در کره زمین با بحران های مختلفی مواجه کرده است. دما به عنوان یک شاخص مناسب برای ردیابی تغییر اقلیم بوده و بدون شناخت از تغییرات آن اجرای برنامه های مدیریتی و توسعه ای با مشکل مواجه خواهد شد. در این پژوهش تغییرات پارامترهای دمایی طی 30 سال در ایستگاه های بجنورد، تربت حیدریه و گرگان به کمک روش های آماری تجزیه و تحلیل گردیدند. متغیرهای اقلیمی دمای حداقل، حداکثر و متوسط از سایت رسمی سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. سنجش نرمال بودن داده های با استفاده از Run Test انجام گردید. تحلیل روند به کمک آزمون من –کندال صورت گرفت. نتایج بیانگر تغییرات معنی دار در روند دماهای ایستگاه های مورد مطالعه می باشد. به طور کلی تغییرات دما کلی روند تغییرات در ایستگاه های مورد مطالعه افزایشی بوده است. و با توجه به آزمون انجام شده روند فصل تابستان در ایستگاه ها افزایشی بوده و طول مدت فصل زیاد می باشد. تغییر در الگو دما اثر قابل توجه بر نوع بارش و کشاورزی منطقه خواهد داشت و نهایتا بر روی مسائل اقتصادی، اجتماعی و گردشگری اثر قابل توجهی به وجود می آورد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, تغییرات دما, آزمون من کندال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064331,
author = {فرزانه, مهسا and دوستان, رضا and مجید حبیبی نوخندان and منصوره کوهی},
title = {مقایسه تغییرات فصلی در چند ایستگاه سینوپتیک شرق ایران},
booktitle = {نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، تغییرات دما، آزمون من کندال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تغییرات فصلی در چند ایستگاه سینوپتیک شرق ایران
%A فرزانه, مهسا
%A دوستان, رضا
%A مجید حبیبی نوخندان
%A منصوره کوهی
%J نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
%D 2017

[Download]