سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , 2017-09-03

عنوان : ( مقایسه تغییرات دما در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و چابهار )

نویسندگان: مهسا فرزانه , رضا دوستان , مجید حبیبی نوخندان , منصوره کوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های گذشته تغییر اقلیم و پیامدهای آن در کره زمین با بحران های مختلفی مواجه کرده است. دما به عنوان یک شاخص مناسب برای ردیابی تغییر اقلیم بوده و بدون شناخت از تغییرات آن اجرای برنامه های مدیریتی و توسعه ای با مشکل مواجه خواهد شد. در این پژوهش تغییرات پارامترهای دمایی طی 30 سال در ایستگاه های مشهد و چابهار به کمک روش های آماری تجزیه و تحلیل گردیدند. متغیرهای اقلیمی دمای حداقل، حداکثر و متوسط از سایت رسمی سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. سنجش نرمال بودن داده های با استفاده از Run Test انجام گردید. تحلیل روند به کمک آزمون من –کندال صورت گرفت. نتایج بیانگر تغییرات معنی دار در روند دماهای ایستگاه های مورد مطالعه می باشد. به طور کلی تغییرات دما کلی روند تغییرات در ایستگاه های مورد مطالعه افزایشی بوده است. و با توجه به آزمون انجام شده روند فصل تابستان در ایستگاه ها افزایشی بوده و طول مدت فصل زیاد می باشد. تغییر در الگو دما اثر قابل توجه بر نوع بارش و کشاورزی منطقه خواهد داشت و نهایتا بر روی مسائل اقتصادی، اجتماعی و گردشگری اثر قابل توجهی به وجود می آورد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, تغییرات دما, آزمون من کندال, مشهد, چابهار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064332,
author = {فرزانه, مهسا and دوستان, رضا and مجید حبیبی نوخندان and منصوره کوهی},
title = {مقایسه تغییرات دما در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و چابهار},
booktitle = {سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، تغییرات دما، آزمون من کندال، مشهد، چابهار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تغییرات دما در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و چابهار
%A فرزانه, مهسا
%A دوستان, رضا
%A مجید حبیبی نوخندان
%A منصوره کوهی
%J سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]