دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19

عنوان : ( تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق )

نویسندگان: علی زنگنه اسدآبادی , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاب دارای مهاربند زیپر معلق، به عنوان یک سیستم بهبودیافته از مهاربندهای همگرای شورون میباشد. سیستم مهاربندی زیپری معلق در واقع دااری یک کمربند ارتجاعی در قسمت فوقانی بوده که رفتار آن را در برابر بارهای لرزهای به صورت کشسان حفظ می کند و این در حالی است که در طبقات زیرین، مهاربندها تسلیم شده و یا کمانش می کنند. با توجه به اهمیت تعیین احتمال خرابی و چگونگی رفتار این سیستمها در سطح های عملکردی مختلف، می توان از منحنی های شکنندگی برای تبیین رفتار این سیستم ها بهره جست. در واقع با استفاده از منحنی های شکنندگی، می توان به میزان خسارت سازه در شدت های مختلف زلزله، احتمال فراگذشت هر یک از مشخصه های رفتاری سازه در سطحهای عملکردی مختلف و همچنین تعیین احتمال خرابی هر سازه بر اساس آئیننامه مورد طراحی دست یافت. در این پژوهش، از منحنی های شکنندگی برای ارزیابی رفتار لرزهای سازههای مهاربندی زیپری معلق استفاده می شود و با استفاده از همین منحنی ها مقایسه ای بین قاب های دارای مهاربندی شورون و زیپر انجام 8 و 12 طبقه می باشند. تولید منحنی های شکنندگی با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ، می شود. قاب های مورد بررسی دو بعدی دارای 4 دینامیکی برای هر قاب با اعمال شتابنگاشت های مختلف و بهره گیری از شاخص تغییر مکان نسبی بین طبقه ای صورت می پذیرد.

کلمات کلیدی

, مهاربند زیپری معلق, تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی, منحنی شکنندگی, سطح عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064333,
author = {زنگنه اسدآبادی, علی and شهابیان مقدم, فرزاد and نوری, یونس},
title = {تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهاربند زیپری معلق، تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی، منحنی شکنندگی، سطح عملکرد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق
%A زنگنه اسدآبادی, علی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A نوری, یونس
%J دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2017

[Download]