international conference on humanities psychololgy and social science , 2016-03-15

عنوان : ( تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , سید ابوالفضل حسینی , علی اصغر اسماعیلی , علی زینلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به افزایش روز افزون پدیده خیانت در بین زوجین و تبدیل شدن این پدیده به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر در ازهم پاشیدگی خانواده های امروزی، این تحقیق باهدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به روابط خارج از زندگیِ زناشویی زنان متاهل شهرستان درگز در سال 4931 انجام شده است.رویکردحاکم بر این تحقیق کیفی ،تکنیک جمع آوری اطلاعات مصاحبه عمیق و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان متاهلی بودند که به شوهر خود خیانت کرده بودند.روش نمونه گیری هدفمند ،شیوه نمونه گیری به صورت تدریجی و براساس قاعده روشنایی بخشی انتخاب شده و حجم نمونه نیز بر مبنای قاعده اشباع اتخاذ شده که در نهایت 41 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت کدگذاری باز،محوری و گزینشی انجام شد. نتایج نشان داد که در نهایت عوامل اجتماعی موثر برخیانت زنان متاهل: عدم حمایت اجتماعی از طرف همسر که خود شامل حمایت عاطفی،جنسی،مالی می شود استفاده نامناسب از وسایل ارتباط جمعی: استفاده نامناسب از ماهواره و شبکه های اجتماعی برخی آسیب های اجتماعی:خشونت علیه زنان،اعتیاد یادگیری اجتماعی خیانت:آموختن خیانت عدم سنخیت:شکاف های شخصیتی و زیستی،ضعف اعتقادات مذهبی می باشد.

کلمات کلیدی

, خیانت, زنان متاهل, عوامل اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064339,
author = {مجدی, علی اکبر and سید ابوالفضل حسینی and علی اصغر اسماعیلی and علی زینلی},
title = {تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل},
booktitle = {international conference on humanities psychololgy and social science},
year = {2016},
location = {استانبول, تركيه},
keywords = {خیانت،زنان متاهل،عوامل اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل
%A مجدی, علی اکبر
%A سید ابوالفضل حسینی
%A علی اصغر اسماعیلی
%A علی زینلی
%J international conference on humanities psychololgy and social science
%D 2016

[Download]