روان شناسی سلامت, دوره (6), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (88-100)

عنوان : ( بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران )

نویسندگان: معصومه عزیزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مبانی نظری و مطالعات انجام شده حاکی از عوامل خطر روان‌شناختی در بروز و تشدید میگرن است که شناسایی این عوامل می‌تواند در درمان و پیش آگهی بیماری مذکور تأثیر داشته باشد. لذا. پژوهش حاضر با هدف بررسی مرور نظام دار و فراتحلیلی بر عوامل خطر روان‌شناختی میگرن انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر، فراتحلیل بود. بدین منظور، تمامی پژوهش‌های ایرانی انجام شده در زمینه عوامل خطر روان شناختی بیماری میگرن، به صورت نظام مند مرور و از میان آن‌ها، پژوهش‌های دارای ملاک‌های فراتحلیل، توسط نرم افزار جامع فراتحلیل بررسی شدند. از میان 240 مطالعه مرور نظام مند شده، تعداد 29 پژوهش جهت بررسی مروری انتخاب و در نهایت 21 پژوهش که تمامی ملاک‌های مورد نظر را داشت، فرا تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای روان‌شناختی باورها، عواطف و اختلالات خلقی، شخصیت، استرس و راهبرد های مقابله ای، حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با بیماری میگرن مرتبط اند. به نحوی که اندازه اثر باورها با میانگین 95/1؛ اختلالات خلقی 86/1؛ شخصیت 45/3؛ استرس و راهبرد های مقابله ای 76/2؛ حمایت اجتماعی 10/1 و کیفیت خواب 17/1 به عنوان عوامل خطر روان‌شناختی میگرن محسوب می‌شدند. میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده برای مدل اثرات ثابت برابر با 43/17Z= و معنادار (000/0P=) و برای اثرات تصادفی برابر با 85/1 Z=و معنادار (049/0P=) بود. نتیجه گیری: با عنایت به نتایج حاصل به عنوان مقدمه ای برای شروع، ارائه یک پروتکل درمانی مبنی بر متغیرهای روان‌شناختی مذکور، جهت بهبود رفتارهای سلامت افراد میگرنی توصیه می‌گردد.

کلمات کلیدی

فراتحلیل؛ عوامل روان‌شناختی؛ میگرن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064353,
author = {عزیزی, معصومه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مشهدی, علی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران},
journal = {روان شناسی سلامت},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-1283},
pages = {88--100},
numpages = {12},
keywords = {فراتحلیل؛ عوامل روان‌شناختی؛ میگرن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران
%A عزیزی, معصومه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مشهدی, علی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J روان شناسی سلامت
%@ 2322-1283
%D 2017

[Download]