مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (1), شماره (2), سال (2016-5) , صفحات (99-127)

عنوان : ( بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , حسین باغگلی , رضا محمدی چابکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون دستیابی به اهداف برنامه درسی دین و زندگی، در حیطه عمل و رفتار است. این حیطه براساس راهنمای برنامهدرسی، با هفت مفهوم اساسی، ازجمله: مبانی و اصول دین، قرآن کریم، سنت و سیره، انسان در اسلام، جامعه اسلامی، راه زندگی و دین در دنیای جدید مرتبط است. روش مطالعه، ارزشیابی با استفاده از روش های پیمایشی و ارزیابی ملاک مدار است. جامعه آماری دانش‌آموزان پایه سوم دوره متوسطه شهر تهران بودند که از این جامعه تعداد 420 نفر براساس روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن توسط معیارهای روان سنجی مورد تایید قرار گرفت. داده های حاصله با استفاده از روش های توصیفی ازجمله میانگین و درصد و آزمون آماری تی تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای حاصل حاکی از این است که دانش‌آموزان اعم از دختر و پسر دستیابی خود را به اهداف مربوط به قلمروهای سه حوزه «مبانی و اصول دین، قرآن کریم و انسان در اسلام» مطلوب گزارش نمودند. در قلمرو «سنت و سیره» علی رغم اینکه در مواردی دانش آموزان دستیابی خود را به اهداف این بخش مطلوب گزارش نموده اند اما عمدتاً دیدگاه آنان در این بخش نامطلوب می باشد. در بخش «جامعه اسلامی» علی رغم اینکه در مواردی دانش اموزان دستیابی خود را به این بخش نامطلوب گزارش نموده اند اما عمدتاً دیدگاه آنان در این بخش مطلوب گزارش نموده اند. در بخش «راه زندگی» عمدتاً دانش آموزان دستیابی خود را به این بخش نامطلوب گزارش نموده اند. لازم به ذکر است که در مفاهیم هفتگانه تفاوت معناداری بین دیدگاه دختران و پسران مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی, اهداف برنامه درسی, دین و زندگی, دیدگاه دانش آموزان, عمل و رفتار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064363,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and امین خندقی, مقصود and باغگلی, حسین and رضا محمدی چابکی},
title = {بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی},
journal = {مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {2},
month = {May},
issn = {2588-3151},
pages = {99--127},
numpages = {28},
keywords = {ارزشیابی، اهداف برنامه درسی، دین و زندگی، دیدگاه دانش آموزان، عمل و رفتار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A امین خندقی, مقصود
%A باغگلی, حسین
%A رضا محمدی چابکی
%J مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2588-3151
%D 2016

[Download]