پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (7), شماره (27), سال (2018-1) , صفحات (59-75)

عنوان : ( مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد )

نویسندگان: نوید حیدری , رضا دوستان , مجید حبیبی نوخندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پدیده های جوی به شکل صحیح و ارائه گزارش وضعیت جوی مطابق با استاندارد های موجود و استخراج میانگین عناصر اقلیمی در بازه های مختلف زمانی در یک ناحیه شهری، به جهت شناخت الگو های آب و هوای محلی و اقلیم شهر، مستلزم ایجاد شبکه ای از ایستگاه های هواشناسی به تعداد کافی می باشد. این مساله با توجه به ایجاد شرایط منحصر به فرد در نواحی شهری که به دلیل اختلاف فیزیکی شهرها با محیط های مجاور شان به وجود می آید اهمیت دارد. بنابراین در این مقاله پس از بررسی پارامترهای موثر بر مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری تحت تاثیر خصوصیاتی که ذکر شد و ویژگی های منطقه مورد مطالعه، شاخص های مکان یابی شامل: پراکنش عناصر اقلیمی در سطح شهر، پراکنش خصوصیات فیزیکی شهر (معابر و کاربری ها) و پراکندگی مخاطرات محیطی مرتبط با اقلیم شهر انتخاب شدند و پس از جمع آوری داده های مورد نیاز هر شاخص شامل: داده های اقلیمی به صورت گزارش، داده های برداری مرتبط با خصوصیات فیزیکی شهر و گزارش مخاطرات شهری، لایه های مورد نیاز با استفاده از (GIS) استخراج شد. تعیین اولویت شاخص ها نسبت به یکدیگر با استفاده از نظر کارشناسان و با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتب و مقایسه زوجی صورت پذیرفت. سپس اوزان بدست آمده در (AHP) در لایه های نرمال شده با تابع عضویت فازی، با استفاده از روش میانگین وزنی اعمال و لایه ها ترکیب و هم پوشانی شده و وزن نهایی شاخص ها تعیین گردید و در نهایت مناسب ترین نقاط شامل 11 نقطه اولویت بندی شده در جهت گسترش شهر مشهد و با فاصله مناسب از ایستگاه اصلی، برای جایگزینی ایستگاه های هواشناسی شهری مکان یابی شد.

کلمات کلیدی

, اقلیم شهر, ایستگاه هواشناسی شهری, تحلیل سلسله مراتبی, مکان یابی, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064365,
author = {حیدری, نوید and دوستان, رضا and مجید حبیبی نوخندان},
title = {مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {27},
month = {January},
issn = {2228-5040},
pages = {59--75},
numpages = {16},
keywords = {اقلیم شهر، ایستگاه هواشناسی شهری، تحلیل سلسله مراتبی، مکان یابی، GIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد
%A حیدری, نوید
%A دوستان, رضا
%A مجید حبیبی نوخندان
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2018

[Download]