پیام بهارستان, دوره (2), شماره (14), سال (2012-1) , صفحات (675-694)

عنوان : ( بررسی مناظرات مذهبی عثمانی و ایران در قرن 13هـ ( مطالعه موردی رساله علی افندی) )

نویسندگان: رسول جعفریان , مریم عزیزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بر آن است یکی از ردیه های مذهبی نگاشته شده در قلمروی عثمانی علیه شیعه است را بررسی و تحلیل کند. این ردیه، نسخه خطی متعلق به قرن سیزدهم هجری است. در این مقاله کوشش می شود بینش و میزان شناخت نویسنده را نسبت به شیعه و نیز درجه رویکرد عقلانی روش و صحت ادله او علیه شیعه را فهم و تحلیل کند.

کلمات کلیدی

, مناظرات, ردیه نویسی, ایران , عثمانی, شیعه, سنی, سده سیزدهم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064366,
author = {رسول جعفریان and عزیزیان, مریم},
title = {بررسی مناظرات مذهبی عثمانی و ایران در قرن 13هـ ( مطالعه موردی رساله علی افندی)},
journal = {پیام بهارستان},
year = {2012},
volume = {2},
number = {14},
month = {January},
issn = {1735-9929},
pages = {675--694},
numpages = {19},
keywords = {مناظرات، ردیه نویسی، ایران ، عثمانی، شیعه، سنی، سده سیزدهم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مناظرات مذهبی عثمانی و ایران در قرن 13هـ ( مطالعه موردی رساله علی افندی)
%A رسول جعفریان
%A عزیزیان, مریم
%J پیام بهارستان
%@ 1735-9929
%D 2012

[Download]