علوم زمین, ( ISI ), دوره (26), شماره (104), سال (2017-9) , صفحات (199-201)

عنوان : ( برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا(باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی )

نویسندگان: ندا سرباز , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی کپ هداغ، پس از بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس، در جنوب صفحه توران تشکیل شد. سازند کشف رود در برش ناویا )باختر بجنورد( با ستبرای 749 متر از سنگ های سیلیسی آواری )کنگلومرا، ماس هسنگ و شیل( تشکیل شده است. به منظور تفسیر برخاستگاه سازند کشف رود در برش مورد مطالعه، شیل های این سازند تجزیه ژئوشیمیایی شدند. و غنی شدگی در Sr و Na2O, CaO, MgO, Cu, Nb تخلیه در میزان ،)UCC( ا ین شیل ها غنی از کوارتز و کانی رسی )ایلیت و کلریت( هستند و نسبت به پوسته قاره ای بالایی و )SiO2/20), (K2O+Na2O), (MgO+TiO2+FeO( و نمودارهای سه تایی Zr در برابر TiO2, TiO در برابر 2 Al2O را نشان می دهند. با رسم نمودارهای 3 Co و Ni, U, Y, V محاسبه شده بیانگر هوازدگی PIA و CIA . یک سنگ منشا آذرین حد واسط برای شیل های این سازند پیشنهاد می شود Al2O3, (CaO + Na2O + K2O), (FeO + MgOo و همچنین نمودار س هتایی K2O/Na2O در برابر SiO شیمیایی شدید و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب در ناحیه منشأ است. نمودارهای تابعی با استفاده از اکسیدهای عناصر اصلی و 2 شیل های این سازند بیشتر در جایگاه قاره ای غیر فعال قرار می گیرند. بازسازی جغرافیای دیرینه برای این سازند در طی )Na2O+ K2O), (TiO2+ MgO+ Fe2O3), (SiO2/20( ژوراسیک میانی نشان می دهد که رسوب گذاری این سازند در یک حوضه درون قاره ای بزرگ که در حال فرونشینی بوده کنترل شده است و منشأ این رسوبات از سوی جنوب خاور حوضه کپه داغ بوده است.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, سنگ منشأ, موقعیت زمین ساختی, هوازدگی دیرین, سازند کشف رود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064370,
author = {سرباز, ندا and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and خانه باد, محمد},
title = {برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا(باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی},
journal = {علوم زمین},
year = {2017},
volume = {26},
number = {104},
month = {September},
issn = {1023-7429},
pages = {199--201},
numpages = {2},
keywords = {ژئوشیمی، سنگ منشأ، موقعیت زمین ساختی، هوازدگی دیرین، سازند کشف رود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا(باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی
%A سرباز, ندا
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2017

[Download]