اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (136-148)

عنوان : ( درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی )

نویسندگان: رضا جمشیدی , مصطفی سلیمی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه¬ای استان¬های کشور طی سال¬های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش‌های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می¬شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه¬گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده¬های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه¬ای استان¬ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می¬باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می¬دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش¬های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت‌های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان¬ها در توزیع اعتبارات موثر بوده¬اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده¬های مطالعه، مجاورت استان¬ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان¬های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

کلمات کلیدی

بودجه ریزی استانی; اقتصاد سنجی فضایی; سیاست توسعه منطقه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064377,
author = {جمشیدی, رضا and سلیمی فر, مصطفی and احمدی شادمهری, محمدطاهر and قربانی, محمد},
title = {درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4722},
pages = {136--148},
numpages = {12},
keywords = {بودجه ریزی استانی; اقتصاد سنجی فضایی; سیاست توسعه منطقه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی
%A جمشیدی, رضا
%A سلیمی فر, مصطفی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2017

[Download]