هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز چمنکاری های بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران )

نویسندگان: علی لشکری , مهدی راستگو , مهدی مین باشی معینی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

15 متر مربع می باشد. جهت حفظ و افزایش میزان سرانه فضای سبز و / سرانه فضای سبز درون شهری شهر تهران به ازای هر نفرسیدن آن به حد استاندارد جهانی یکی از عوامل تاثیر گذار مدیریت صحیح علف های هرز در فضای سبز می باشد. لذا به منظور ارزیابی، 1393 در بوستانهای 22 منطقه - تعیین تنوع، تراکم، غالبیت و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز در شهر تهران تحقیقی در سالهای 94 انجام شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده W تهران انجام شد. نمونه برداری ها در فصل تابستان انجام شد. و با استفاده از روش سیستمیک استفاده گردید. در مجموع پژوهش فوق ، تعداد 52 گونه علف هرز از 21 خانواده گیاهی Arcgis و Canoco ،PC-ord ها از نرم افزارهای 24 بوته / 34 و 25 / در سطح شهر تهران شناسایی شد. از نظر تراکم علف های هرز، بوستان های متعلق به مناطق 17 و 16 به ترتیب با 38 9 بوته در مترمربع کمترین تراکم علف های / 9 و 55 /31 ،9/05 ، 20 و 21 به ترتیب با 7 ،12 ، در متربع بیشترین و بوستان های مناطق 5 بقولات ،(Poaceae) گرامینه ،(Asteraceae) هرز را دارا بودند. از 52 گونه شناسایی شده، 27 گونه ( 51 %) به چهار خانواده کاسنی (Taraxacum officinale علف های هرز گل قاصد ،(AI) تعلق داشتند. از نظر شاخص وفور (Chenopodiaceae) و اسفناج (Fabaceae) (Cynodon dactylon و پنجه مرغی (Polygonum patulum M. Bieb) هفت بند پا کوتاه ،(Plantago major L.) بارهنگ ،L.) به ترتیب به عنوان علف های هرز غالب چمنکاری های شهر تهران شناخته شدند.

کلمات کلیدی

, تراکم, شاخص وفور, شانون وینر, گل قاصد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064382,
author = {لشکری, علی and راستگو, مهدی and مهدی مین باشی معینی and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز چمنکاری های بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تراکم، شاخص وفور، شانون وینر، گل قاصد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز چمنکاری های بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران
%A لشکری, علی
%A راستگو, مهدی
%A مهدی مین باشی معینی
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]