هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus ) و جارو (Kochia scoparia) تحت تاثیر تیمارهای سختی آب )

نویسندگان: مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات سختی آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز جارو و تاج خروس ریشه 1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب - قرمزآزمایشی طی سالهای 94 طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در این آزمایش اثر نمک های مختلف در پنج سطح ( 500 میلی گرم بر لیتر بی کربنات 512 و /5 ،256/ سدیم، کربنات کلسیم، کلرور کلسیم، کلرور منیزیم و آب دیونیزه) بر روی کارایی علف کش گلایفوسیت در دزهای 25 1025 گرم ماده مؤثره در هکتار در شرایط کاربرد و عدم کاربرد سولفات آمونیوم ( دو درصد حجمی ) در کنترل دو علف هرز مورد اشاره بررسی شد. نتایج نشان داد عوامل سختی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل جارو و تاج خروس ریشه قرمز را کاهش دادند. کاربرد سولفات آمونیوم در غلبه بر اثرات منفی حضور انواع نمک در محلول پاشش مثبت اما متفاوت بود. به نحوی که کارایی آن در کنترل تاج خروس وحشی بالا و در کنترل علف جارو بی تاثیر بود.

کلمات کلیدی

, تاج خروس وحشی, سختی آب, , سولفات آمونیوم, کلرورکلسیم, گلایفوسیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064384,
author = {میرزائی, مهناز and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and اسکندر زند},
title = {بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus ) و جارو (Kochia scoparia) تحت تاثیر تیمارهای سختی آب},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تاج خروس وحشی، سختی آب، ، سولفات آمونیوم، کلرورکلسیم، گلایفوسیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus ) و جارو (Kochia scoparia) تحت تاثیر تیمارهای سختی آب
%A میرزائی, مهناز
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A اسکندر زند
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]