هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) )

نویسندگان: مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات سختی و اسیدیته آب بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل علف هرز یولاف وحشی آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح (Durieu. بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در این آزمایش اثر عامل سختی آب در پنج سطح (بی کربنات سدیم و کلرور منیزیم هرکدام 93 و /75 ،187/ 7 و 9 بر روی کارایی ستوکسیدیم در دزهای 5 ، آب در سه سطح 5 pH ،( 0 مولار و آب دیونیزه / 0 و 05 / در غلظت های 01 46/87 گرم ماده مؤثره در هکتار در کنترل یولاف وحشی موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دزهای مختلف بر درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی داشت و سختی آب مخزن سم پاش اثر (P≤0/ علف کش ستوکسیدیم اثر بسیار معنی داری ( 01 آب مخزن سم پاش pH بر وزن خشک داشت. درحالی که اثر عامل (P≤0/ بر درصد بقاء و اثر معنی داری ( 05 (P≤0/ بسیار معنی داری ( 01 بر درصد بقاء و وزن خشک یولاف وحشی معنی داری نبود. نتایج آزمایش ما نشان داد که تغییر اسیدیته، تأثیر معنی داری بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در آب سخت در کنترل یولاف وحشی نداشت.

کلمات کلیدی

, اسیدیته, ستوکسیدیم, سختی آب, یولاف وحشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064385,
author = {میرزائی, مهناز and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and اسکندر زند},
title = {بررسی کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اسیدیته، ستوکسیدیم، سختی آب، یولاف وحشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)
%A میرزائی, مهناز
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A اسکندر زند
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]