هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( ارزیابی کاربرد تلفیقی علف کش پیش کاشت و مالچ پلاستیکی درکنترل علف های هرز گوجه فرنگی lycopersicon esculentum Mil )

نویسندگان: علیرضا رنجبران , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات کاربرد تلفیقی علف کش های پیش کاشت و مالچ پلاستیکی بر کنترل علف های هرز و عملکرد گوجه فرنگی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1395 در مزرعه ای در شهرستان فریمان انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل کنترل شیمیایی در 7 سطح (شامل عدم کاربرد علف کش، استفاده از مقدار توصیه و 50 درصد مقدار توصیه شده علف کش های تریفلورالین، پندی متالین(استومپ) و پندی متالین فرمولاسیون میکروکپسول (پرول) و کاربرد مالچ پلاستیکی در 3 سطح (شامل عدم استفاده از مالچ، استفاده از مالچ تیره و استفاده از مالچ شفاف) بود. بر همکنش مدیریت شیمیایی و کاربرد مالچ بر تراکم و زیست توده کل علف های هرز و نیز صفات گوجه فرنگی کاملاً معنی دار بود. کاربرد علف کش های پیش کاشت صرف نظر از نوع علف کش سبب کاهش معنی دار تراکم و زیست توده کل علف های هرز شد. علف کش پرول بیشترین کاهش در تراکم علف های هرز را سبب شد. کاربرد مالچ پلاستیکی اثر بسیار معنی داری بر تراکم و زیست توده کل علف های هرز ایجاد نمود و مالچ تیره برتر از مالچ شفاف بود.

کلمات کلیدی

, پندیمتالین, تریفلورالین, زیست توده, مدیریت تلفیقی علف های هرز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064386,
author = {رنجبران, علیرضا and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی کاربرد تلفیقی علف کش پیش کاشت و مالچ پلاستیکی درکنترل علف های هرز گوجه فرنگی lycopersicon esculentum Mil},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {پندیمتالین، تریفلورالین، زیست توده، مدیریت تلفیقی علف های هرز،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کاربرد تلفیقی علف کش پیش کاشت و مالچ پلاستیکی درکنترل علف های هرز گوجه فرنگی lycopersicon esculentum Mil
%A رنجبران, علیرضا
%A راستگو, مهدی
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]