هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( تعیین دماهای کاردینال گیاه قدومه برگ باریک (Alyssum linifolium Steph. ex. Wild) )

نویسندگان: احمدرضا مبلی , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور کمی سازی خصوصیات جوانه زنی و تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر قدومه برگ باریک آزمایشی در سال 1395 بر روی 30 و 35 درجه سانتی گراد در آزمایشگاه تحقیقات علف های هرز دانشکده کشاورزی ،25 ،20 ،15 ،10 ، بذور این گیاه در دماهای ثابت 5 دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برای هر تیمار دمایی، با چهار تکرار و برای هر تکرار 25 عدد بذر در نظر گرفته شد. به منظور تعیین بهترین تخمین برای دماهای کاردینال ابتدا سرعت جوانه زنی محاسبه و سپس داده ها بر دو مدل رگرسیونی دندانه مانند و چندجمله ای درجه دوم برازش داده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مقادیر دماهای کاردینال در مدل دندانه مانند مشابه با نتایج حاصل از مدل بر اساس ( R2=0 / چندجمله ای درجه دوم بود. مدل دندانه مانند به عنوان بهترین مدل برای تخمین دماهای کاردینال انتخاب شد ( 9987 26 و 35 تخمین زده شد. /8 -10/4 ،4/ خروجی مدل، دماهای کمینه، بهینه و بیشینه برای جوانه زنی قدومه برگ باریک به ترتیب 1

کلمات کلیدی

, بهینه, بیشینه, دماهای کمینه, مدل های رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064387,
author = {مبلی, احمدرضا and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {تعیین دماهای کاردینال گیاه قدومه برگ باریک (Alyssum linifolium Steph. ex. Wild)},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {بهینه، بیشینه، دماهای کمینه، مدل های رگرسیون غیرخطی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین دماهای کاردینال گیاه قدومه برگ باریک (Alyssum linifolium Steph. ex. Wild)
%A مبلی, احمدرضا
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]