علوم زمین, ( ISI ), دوره (26), شماره (104), سال (2017-9) , صفحات (223-240)

عنوان : ( جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه داغ و معرفی گونه Permocalculus? halimedaformis برای اولین بار از ایران )

نویسندگان: سهیل همتی , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات ریزدیرینه‌شناسی سیستماتیک انجام ‌شده روی توالیهای کربناته سازند تیرگان در برش‌ای چینه‌شناسی باختر روستای طاهرآباد و یال جنوبی تاقدیس اشلیر در خاور حوضه رسوبی کپه‌­داغ، به شناسایی جنس و گونه‌های متنوعی متعلق به خانواده­‌های Dasycladaceae، Triploporellaceae، Udoteaceae، Solenoporaceae و Gymnocodiaceae از جلبک‌ای آهکی و نیز نمونه‌­هایی متعلق به ریزمرجانیان راسته Gorgonacea انجامیده است. در این میان و بر پایه اندازه­‌گیریهای بایومتریک شاخصه­‌های ریختاری، 16 جنس و 20 گونه در برش طاهرآباد و 12 جنس و 16 گونه نیز در برش تاقدیس اشلیر شناسایی شده‌­اند. همچنین گونه‌­های Permocalculus minutus و Permocalculus? halimedaformis از جلبکهای آهکی Gymnocodiaceae برای اولین بار از توالی‌ای کربناته سازند تیرگان گزارش می‌شوند. گونه Permocalculus? halimedaformis که نخستین بار در منطقه Minis Valley رومانی یافت شده بود، در این پژوهش برای اولین بار از ایران و دومین بار در جهان معرفی می­‌شود. بر این اساس، گسترش جغرافیایی گونه یاد شده در لبه شمالی نئوتتیس، بیش از 2800 کیلومتر به سوی تتیس خاوری گسترش می‌­یابد.

کلمات کلیدی

جلبکهای آهکی؛ ریزمرجانیان؛ Permocalculus minutus؛ Permocalculus? Halimedaformis؛ سازند تیرگان؛ کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064388,
author = {همتی, سهیل and مرتضی طاهرپور خلیل آباد and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه داغ و معرفی گونه Permocalculus? halimedaformis برای اولین بار از ایران},
journal = {علوم زمین},
year = {2017},
volume = {26},
number = {104},
month = {September},
issn = {1023-7429},
pages = {223--240},
numpages = {17},
keywords = {جلبکهای آهکی؛ ریزمرجانیان؛ Permocalculus minutus؛ Permocalculus? Halimedaformis؛ سازند تیرگان؛ کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه داغ و معرفی گونه Permocalculus? halimedaformis برای اولین بار از ایران
%A همتی, سهیل
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2017

[Download]