شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، , 2017-09-06

عنوان : ( مدلسازی عددی نقطه شکست و سازه های کنترل آن )

نویسندگان: حمید مرتضوی , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقاط شکست در رودخانه ها با تغییر ناگهانی در شیب و یا افت تراز بستر ناشی از عوامل هیدرولیکی یا تکتونیکی به وجود آمده و مهاجرت می کنند. در این تحقیق معادلات یک بعدی پیوستگی آب و اندازه حرکت سنت ونانت به همراه معادله پیوستگی رسوب با استفاده از روش عددی تفاضل برای شبیه سازی یک نقطه شکست منفرد و دو نقطه شکست متوالی جداسازی شدند. برای جلوگیری از نوسانات عددی در McCormack محدود مجاورت تغییرات تند شیب بستر از ویسکوزیته مصنوعی استفاده شد. مقایسه نتایج عددی و جواب های آزمایشگاهی نشان می دهد که پسروی نقطه شکست به خوبی پیش بینی می شود. در قسمت بعد عملکرد دو سازه آستانه افقی و آستانه شیب دار برای کنترل نقاط شکست به طور عددی مدلسازی شده است. تطابق نتایج عددی با جواب های آزمایشگاهی کاملا رضایت بخش است.

کلمات کلیدی

, الگوی عددی McCormack , نقطه شکست, سازه های کنترل بستر, فرسایش بستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064399,
author = {مرتضوی, حمید and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مدلسازی عددی نقطه شکست و سازه های کنترل آن},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،},
year = {2017},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {الگوی عددی McCormack ، نقطه شکست، سازه های کنترل بستر، فرسایش بستر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عددی نقطه شکست و سازه های کنترل آن
%A مرتضوی, حمید
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،
%D 2017

[Download]