شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2017-09-06

عنوان : ( بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده )

نویسندگان: نبی لطفی , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با بازشدگی 8 میلی متر با دبیهای مختلف وارد میشود. با تنظیم ارتفاع پایین دست موقعیت پرش در کانال همگرا تغییر میکند و عدد فرود 0 انجام شد و / 0 تا 5 / 0 و 1 و با زبریهای نسبی 1 /7 ،0/ 8 میباشد. آزمایشات در نسبتهای همگرایی 5 / 3 تا 5 / ورودی به پرش در محدوده 5 پارامترهایی از قبیل عمق مزدوج نسبی، ضریب تنش برشی و طول نسبی پرش بر حسب عدد فرود ورودی به پرش، در زبری و تنگ شدگیهای گیری شد. با استفاده از نرم افزار آماری مختلف اندازه SPSS دهد که روابطی در بین پارامترهای زیربط ارائه شد. ارزیابی نتایج نشان می همگرا کردن کانال موجب افزایش عمق مزدوج نسبی و طول پرش میشود اما ضریب تنش برشی را کاهش میدهد. زبر کردن کانال باعث کاهش عمق مزدوج و طول نسبی و افزایش تنش برشی میشود

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی, کانال همگرا, نسبت همگرایی, زبری نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064402,
author = {لطفی, نبی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2017},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {پرش هیدرولیکی، کانال همگرا، نسبت همگرایی، زبری نسبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده
%A لطفی, نبی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2017

[Download]