دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04

عنوان : ( برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری )

نویسندگان: فاطمه کاظمی , پگاه صیادامین , لیلی ابوالحسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضاهایی سبز و محیطهای زیست شهری از عناصر اصلی پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی کنونی بهحساب میآیند. بااین وجود، به دلیل کمبود منابع طبیعی و فضا در شهرها، در سالهای اخیر گسترش فضاهای سبز تحت تأثیر گسترش بیرویه شهرها قرار گرفته است. لذا، به منظور افزایش گسترش فضاهای سبز در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران، کشت درختان و درختچههای مثمر در فضاهای سبز مطرح گردیده است. بااین وجود، انتخاب گونه های درختی و درختچه ای مثمر برای فضای سبز در شهرها یک بحث چالشبرانگیز میباشد و نکات مثبت و منفی متعددی از سوی متخصصین و عامه مردم برای کشت آنها مطرح است. بهعنوان یک کار بنیادین، این پژوهش نکات مثبت و منفی مطرح شده در زمینه استفاده از درختان و درختچه های مثمر در فضای سبز شهری را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین برخی درختان و درختچه های مثمر مناسب برای استفاده در فضاهای سبز شهری معرفی شدند

کلمات کلیدی

, شهرنشینی, گونه گیاهی, اقتصاد, کشت, گسترش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064413,
author = {کاظمی, فاطمه and صیادامین, پگاه and ابوالحسنی, لیلی},
title = {برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری},
booktitle = {دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهرنشینی، گونه گیاهی، اقتصاد، کشت، گسترش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری
%A کاظمی, فاطمه
%A صیادامین, پگاه
%A ابوالحسنی, لیلی
%J دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
%D 2017

[Download]