دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04

عنوان : ( بررسی پایداری هرس گیاهان در فضای سبز شهری )

نویسندگان: محدثه هاتفی , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت در شهرها باعث ایجاد مشکلات متعددی برای ساکنین آن شده است که از آن جمله میتوان به افزایش درگیریهای ذهنی و مشکلات روحی اشاره نمود. در نتیجه طراحی فضای سبزی مطلوب که رویکردی اکولوژیکی نیز داشته باشد میتواند تا حدودی موجب کاهش این مشکلات شود. جهتگیری توسعه اقتصادی در دهههای اخیر به توسعه جامع شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی اصلاح گردیده است و توسعه جامع که ضمن استفاده بهینه از منابع، رفاه نسل امروز را با حفظ حقوق نسلهای آینده مورد توجه قرار میدهد با عنوان " توسعه پایدار" نامیده میشود و یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار در پیش گرفتن رویکرد شهر اکولوژیک است. ازآنجاکه فضای سبز شهری یکی از مهمترین شاخصهای مورد توجه در شهر اکولوژیک میباشد، ضرورت انتخاب، چیدمان و نگهداری گیاهان مناسب در این عرصه مشخص میگردد. هرس از اصولی است که در روند رشدی درختان و درختچههای فضای سبز دارای نقش بسزایی بوده و باید بهعنوان یکی از اصول بهکاررفته در زمینه نگهداری گیاهان در فضای سبز شهری مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در واقع باید به این سؤال پاسخ داد که چگونه میتوان در هرس گیاهان به اصل پایداری رسید.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, توسعه پایدار, درختان و درختچه های زینتی, شهر اکولوژیک, فضای سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064415,
author = {هاتفی, محدثه and کاظمی, فاطمه},
title = {بررسی پایداری هرس گیاهان در فضای سبز شهری},
booktitle = {دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، توسعه پایدار، درختان و درختچه های زینتی، شهر اکولوژیک، فضای سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پایداری هرس گیاهان در فضای سبز شهری
%A هاتفی, محدثه
%A کاظمی, فاطمه
%J دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
%D 2017

[Download]