تحقیقات غلات, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (51-66)

عنوان : ( بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان )

نویسندگان: علیرضا طاهری راد , مهدی خجسته پور , عباس روحانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل میزان مصرف نهاده ­ها، تولید ستانده­ و بررسی کارایی فنی در اراضی شالی‌کاری استان گلستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ ها است. اطلاعات لازم از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با 173 شالی­ کار گلستانی به روش نمونه‌برداری تصادفی ساده در سال 1392 جمع‌آوری شد. نهاده‌های مورد بررسی شامل نیروی کارگری، ماشین­ ها، سوخت دیزل، بذر، سموم شیمیایی، کودهای شیمیایی، کود آلی و الکتریسیته بودند. نتایج نشان داد که مجموع مصرف انرژی در مزارع برای تولید شلتوک برنج 1/99060 مگاژول بر هکتار بود، به ­طوری­که میانگین کل انرژی ورودی به مزارع شالی برای تولید برنج دانه­بلند پرمحصول 1/108392 مگاژول بر هکتار و در تولید برنج دانه­ بلند مرغوب 3/89835 مگاژول بر هکتار برآورد شد. نهاده سوخت دیزل با 7/38 درصد از کل انرژی ورودی به مزارع شالی به­ عنوان پرمصرف‌ترین نهاده انرژی در تولید شلتوک برنج بود. پس از سوخت دیزل، بیش‌ترین سهم از کل انرژی ورودی در تولید شلتوک برنج مربوط به نهاده­ های الکتریسیته و ماشین­ ها به­ترتیب با 3/29 و 2/19 درصد بودند. میانگین کارایی فنی کشاورزان شالی­کار برنج دانه­ بلند مرغوب و برنج دانه­بلند پرمحصول بر مبنای رویکرد نهاده محور و بازده متغیر نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده­ ها به­ ترتیب 95/0 و 94/0 بود. نتایج به‌دست آمده از بهینه ­سازی انرژی در این تحقیق نشان داد که می­توان در حدود 14 درصد از کل انرژی ورودی در تولید برنج دانه­بلند مرغوب و 16/18 درصد از کل انرژی ورودی در تولید برنج دانه­ بلند پرمحصول را بدون هیچ کاهشی در میزان عملکرد، ذخیره کرد. نهاده انرژی الکتریسیته نیز بیش‌ترین سهم از کل انرژی ذخیره­ شده را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدی

بهینه‌سازی؛ تحلیل پوششی؛ کارایی مقیاس؛ مجموعه مرجع؛ واحدهای تصمیم گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064421,
author = {طاهری راد, علیرضا and خجسته پور, مهدی and روحانی, عباس and خرم دل, سرور},
title = {بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان},
journal = {تحقیقات غلات},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0163},
pages = {51--66},
numpages = {15},
keywords = {بهینه‌سازی؛ تحلیل پوششی؛ کارایی مقیاس؛ مجموعه مرجع؛ واحدهای تصمیم گیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان
%A طاهری راد, علیرضا
%A خجسته پور, مهدی
%A روحانی, عباس
%A خرم دل, سرور
%J تحقیقات غلات
%@ 2252-0163
%D 2017

[Download]