دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04

عنوان : ( اثر تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد اولیه ژنوتیپهای مختلف گیاه پونه وحشی (Mentha longifolia l.) )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی آثار تنش شوری بر صفات مرتبط با جوانهزنی و رشد اولیه گیاه، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. این آزمایش با هدف ارزیابی میزان تحمل به شوری در بین ژنوتیپهای مختلف گیاه پونه وحشی انجام گرفت. تیمارهای اعمال شده شامل اثر 8 و 12 دسیزیمنس بر متر) و 5 ژنوتیپ مختلف گیاه پونه وحشی بود. ،4 ،2 ، تنش شوری در 5 سطح ( 0 نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داده که ژنوتیپها و سطوح مختلف شوری اثر بسیار معنیداری داشتند. نتایج مقایسه (p بر درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه بذر در سطح احتمال ( 0.001 میانگین نشان داد که با افزایش غلظت شوری کلیه صفات مذکور کاهش یافتند. بهگونهای که بالاترین میزان هر یک از شاخصهای جوانهزنی متعلق به شاهد و کمترین آن متعلق به سطح شوری 12 دسیزیمنس دارای کمترین T دارای بیشترین شاخصهای جوانهزنی و ژنوتیپ 5 T بر متر بود. در بین ژنوتیپها نیز 3 شاخصهای جوانهزنی بود. بنابراین، به نظر میرسد که ارزیابی واکنش بذور ژنوتیپهای مختلف در مرحله جوانهزنی برای تعیین تحمل به شوری گیاه پونه وحشی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, بذر, جمعیت, رشد گیاهچه, شاخص جوانهزنی, کلریدسدیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064423,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد اولیه ژنوتیپهای مختلف گیاه پونه وحشی (Mentha longifolia l.)},
booktitle = {دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بذر، جمعیت، رشد گیاهچه، شاخص جوانهزنی، کلریدسدیم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد اولیه ژنوتیپهای مختلف گیاه پونه وحشی (Mentha longifolia l.)
%A عزیزی ارانی, مجید
%J دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
%D 2017

[Download]