دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04

عنوان : ( بررسی خصوصیات رویشی برگ در برخی ژنوتیپهای مختلف پونه وحشی در شرایط کشت یکسان (Mentha longifolia l.) )

نویسندگان: علیرضا مشرفی عراقی , مجید عزیزی ارانی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پونه وحشی است. هدف از انجام این تحقق تنوع خصوصیات رویشی و (Lamiaceae) متعلق به تیرة تعناعیان مورفولوژیکی در بین 5 ژنوتیپ مختلف پونه وحشی است. این آزمایش بهصورت اسپلیتپلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که ژنوتیپهای مختلف ازلحاظ صفات رویشی ازجمله وزنتر و خشک برگ، سطح برگ، طول و عرض برگ و نسبت طول به عرض برگ دارای اختلاف معنیداری در سطح در همه صفات دارای بیشترین T هستند. با توجه به نتایج بهدستآمده مشخص گردید که تیمار 3 (P≤0/01) در اغلب صفات مورد اندازهگیری دارای کمترین مقدار بود. همچنین T مقدار بود و از طرف دیگر تیمار 2 در یک گروه جداگانه نسبت به سایر ژنوتیپها در صفات مورد T مطالعه دارنگار نشان داد که ژنوتیپ 3 مطالعه قرار میگیرد. بنابراین، ازلحاظ بررسی تنوع در بین ژنتوتیپها، مقدمهای بر اصلاح و اهلیسازی و نیز بررسی میزان توده گیاهی و عملکرد، این تحقیق حائز اهمیت است. کلمات کلیدی:

کلمات کلیدی

, اهلی سازی, تنوع زیستی, جمعیت, کشت یکسان, نشانگر مورفولوژیکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064425,
author = {مشرفی عراقی, علیرضا and عزیزی ارانی, مجید and مشتاقی, نسرین},
title = {بررسی خصوصیات رویشی برگ در برخی ژنوتیپهای مختلف پونه وحشی در شرایط کشت یکسان (Mentha longifolia l.)},
booktitle = {دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اهلی سازی، تنوع زیستی، جمعیت، کشت یکسان، نشانگر مورفولوژیکی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات رویشی برگ در برخی ژنوتیپهای مختلف پونه وحشی در شرایط کشت یکسان (Mentha longifolia l.)
%A مشرفی عراقی, علیرضا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A مشتاقی, نسرین
%J دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
%D 2017

[Download]