نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04

عنوان : ( مطالعه و بررسی بهینه سازی محیط کشت گل راعی Hypericum perforatum) با هدف کالزایی و باززایی ریزنمونه های برگ و ساقه )

نویسندگان: نگین افشارزاده , مجید عزیزی ارانی , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل راعی گیاهی چندساله با کاربرد گستردهای در طب سنتی است. این گیاه علاوه بر ترکیبات آنتی اکسیدانتی و فلاونوئیدی، دارای مواد مؤثره باارزشی ازجمله هایپریسین، سودوهایپریسین و هایپرفورین میباشد که از حیث اثرات ضدافسردگی، ضدسرطانی و افزایش ایمنی بدن مورد اهمیت واقع شده است. لذا با توجه به نیاز روزافزون بشر به مواد خام دارویی و تمایل برای جایگزینی موادخام اولیه شیمیایی با انواع گیاهی، بهرهوری از روشهای کشت بافت این گیاه و هدایت گیاه به سمت تولید مواد دارویی ارزشمند کمک شایانی بر تولید مواد اولیه با منشأ گیاهی خواهد نمود. لذا این پژوهش با هدف بهینهسازی محیط کشت این گیاه و در راستای تولید کالوس و باززایی بهمنظور فعالیتهای اصلاحی بر روی این گیاه صورت گرفته است. این پژوهش بهصورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 6 تیمار هورمونی با سطوح متفاوتی از بنزیلآدنین و توفوردی بر روی دو ریزنمونه برگ و ساقه، در دو شرایط نور و تاریکی اجرا گردید. نمونههای تیمار شده از لحاظ میزان کالزایی و باززایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که برای ریزنمونه برگی تیمار بنزیلآدنین با غلظت 3 میلیگرم بر لیتر و توفوردی با غلظت 2,5 میلیگرم بر لیتر با 98 درصد بیشترین میزان کالزایی را به خود اختصاص داد درحالیکه برای ریزنمونه ساقه تیمار بنزیلآدنین با غلظت 4 میلیگرم بر لیتر و توفوردی با غلظت 2,5 میلیگرم بر لیتر با 95 درصد بیشترین میزان کالزایی mg/L BA را داشته است. از نظر شاخه زایی بهترتیب در ریز نمونه های برگی و ساقه بهترین تیمارها شامل 3 بودند. mg/L BA 4 و کلمات کلیدی:

کلمات کلیدی

, بنزیل آدنین, توفوردی, متابولیتهای ثانویه, میانگره, برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064427,
author = {افشارزاده, نگین and عزیزی ارانی, مجید and سمیعی, لیلا},
title = {مطالعه و بررسی بهینه سازی محیط کشت گل راعی Hypericum perforatum) با هدف کالزایی و باززایی ریزنمونه های برگ و ساقه},
booktitle = {نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بنزیل آدنین، توفوردی، متابولیتهای ثانویه، میانگره، برگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه و بررسی بهینه سازی محیط کشت گل راعی Hypericum perforatum) با هدف کالزایی و باززایی ریزنمونه های برگ و ساقه
%A افشارزاده, نگین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A سمیعی, لیلا
%J نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
%D 2017

[Download]