همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته , 2015-09-11

عنوان : ( بررسی اجزاء محدود پدیده ی ضربه ی پرنده به پوسته های آلومینیومی بر اساس روش SPH )

نویسندگان: مشکات صالحی تبار , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پدیده¬ی ضربه¬ی پرنده به بدنه¬ی هواپیما با استفاده از روش اجزاء محدود و به کمک نرم¬افزار LS-DYNA شبیه-سازی و اعتبار¬سنجی می¬شود. مدل هیدرودینامیکی پرنده با استفاده از روش SPH ایجاد و شبیه¬سازی پدیده¬ی برخورد پرنده با مقایسه با نتایج ارائه شده توسط سایر محققان اعتبارسنجی می¬گردد. پنل¬های پوسته¬ی آلومینیومی، از جنس آلیاژ مورد استفاده در سازه هواپیما، با هندسه¬ی استوانه¬ای و شعاع¬های انحناء مختلف مورد تحلیل قرار می¬گیرد و نتایج برای پوسته¬های مختلف دارای جرم و شرایط مرزی یکسان ارائه و برای دو راستای برخورد 90 و 45 درجه باهم مقایسه می¬گردند. با مقایسه¬ی نتایج مشخص می¬شود در هر دو زاویه¬ی برخورد، با کاهش شعاع انحناء استحکام پوسته نسبت به ضربه¬ی پرنده کاهش یافته و تغییرشکل حاصل از برخورد افزایش می¬یابد.

کلمات کلیدی

, اجزاء محدود, برخورد پرنده, پوسته, LS-DYNA.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064428,
author = {صالحی تبار, مشکات and طهانی, مسعود},
title = {بررسی اجزاء محدود پدیده ی ضربه ی پرنده به پوسته های آلومینیومی بر اساس روش SPH},
booktitle = {همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اجزاء محدود، برخورد پرنده، پوسته، LS-DYNA.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اجزاء محدود پدیده ی ضربه ی پرنده به پوسته های آلومینیومی بر اساس روش SPH
%A صالحی تبار, مشکات
%A طهانی, مسعود
%J همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
%D 2015

[Download]