همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته , 2015-09-11

عنوان : ( شبیه سازی اجزاء محدود ضربه ی پرنده به لبه ی حمله ی مرکب آلومینیوم-کامپوزیت )

نویسندگان: مشکات صالحی تبار , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پدیده¬ی برخورد پرنده با استفاده از روش اجزاء محدود و به کمک نرم¬افزار LS-DYNA شبیه¬سازی می¬گردد. مدل جسم پرنده با استفاده از روش SPH ایجاد و شبیه¬سازی پدیده¬ی برخورد پرنده با مقایسه با نتایج حاصل از آزمایش ارائه شده توسط سایر محققان اعتبارسنجی می¬شود. سپس پدیده¬ی برخورد پرنده به لبه¬ی حمله از جنس آلیاژ آلومینیوم شبیه¬سازی می¬گردد. پس از آن با ارائه¬ی راهکاری جدید جهت جذب بیشتر انرژی برخورد پرنده با لبه¬ی حمله¬ی بال، مدل لبه¬ی حمله¬ی مرکب از آلومینیوم و کامپوزیت ارائه می¬شود و شبیه¬سازی برخورد پرنده با آن انجام می¬گیرد. نتایج ارائه شده نشان¬گر بهبود خاصیت جذب انرژی در اثر برخورد و ارائه¬ی سازه¬ای با استحکام بیشتر می¬باشند.

کلمات کلیدی

, : آلومینیوم, شبیه¬سازی ضربه¬ی پرنده, کامپوزیت, لبه¬ی حمله¬ی بال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064429,
author = {صالحی تبار, مشکات and طهانی, مسعود},
title = {شبیه سازی اجزاء محدود ضربه ی پرنده به لبه ی حمله ی مرکب آلومینیوم-کامپوزیت},
booktitle = {همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: آلومینیوم، شبیه¬سازی ضربه¬ی پرنده، کامپوزیت، لبه¬ی حمله¬ی بال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی اجزاء محدود ضربه ی پرنده به لبه ی حمله ی مرکب آلومینیوم-کامپوزیت
%A صالحی تبار, مشکات
%A طهانی, مسعود
%J همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
%D 2015

[Download]