پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (17), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (145-175)

عنوان : ( تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگ )

نویسندگان: روح اله نظری , مهدی خداپرست مشهدی , احمد سیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی علمی رفتار تولیدکنندگان عمده نفت، همواره یکی از مسایل پیش روی صاحب نظران اقتصادی بوده است. ظهور اویک به عنوان یک بازیگر عمده در معادلات نفتی سبب شد که بسیاری از تحقیقات و مطالعات در باره عرضه نفت در دهه های اخیر، بر روی رفتار اویک و کشورهای عضو آن صورت پذیرد. ایران به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک جایگاه ویژه ای در شکل گیری سیاستهای این سازمان داشته است. از این رو در این مقاله رفتار ایران در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 1973:1 – 2015:12 بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ و دو حالت انتقال ثابت و انتقال متغیر با زمان صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت، نشان داد رفتار ایران غیر خطی و رژیم تبانی عمده ترین رفتار ایران بوده، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم رقابتی 0.005 درصد، و به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالبا رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با رفتار سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است. در حالی که در نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته به روشنی عوامل موثر بر اثرات غیر خطی بر رفتار تولید نفت ایران را مشخص کند.

کلمات کلیدی

, ایران, اوپک, تبانی, رقابتی, مارکف سوئیچینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064433,
author = {نظری, روح اله and خداپرست مشهدی, مهدی and سیفی, احمد},
title = {تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگ},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2017},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-6768},
pages = {145--175},
numpages = {30},
keywords = {ایران، اوپک، تبانی، رقابتی، مارکف سوئیچینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگ
%A نظری, روح اله
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A سیفی, احمد
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2017

[Download]