مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (61-75)

عنوان : ( بررسی پیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی )

نویسندگان: فرزانه شادلومشهدی , حسام الدین شهریاری احمدی , بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیارز از پژوهشهاز انجامشد ، به بررسی پیچیدگی دستورز در متون آکادمیک پرداختهاند، اما برخی از پژوهشها، جملهوار ها و جملهوار هاز وابسته و برخی د ر گرو واژ ها و مخصو ًاو گرو واژ هاز اسمی را بهعنوان بهتر ن معیار جهت سنجش پیچیدگی دستورز در متون آکادمیک لحاظ کرد اند. در ا ن راستا، پژوهش حاضر بر مبناز دستهبندز پ شنهادز لو ) ۱۱55 ( به بررسی بسامد 1 مؤلفة دستورز در پ کر از متشکل از متون استدللی به زبان ان لیسی میپردازد. متون استدللی در ا ن پ کر توسط زبانآموزان ا رانی از سه سطح مختلف توانش زبانی نوشته شد اند. در ا ن راستا، 5۱ مشخصة پ چیدگی دستورز در ا ن پژوهش بررسی شد و نتا ج بررسی آمارز حاکی از آن بود که 1 مشخصه )میان ین طول تی ونیت ، گرو واژ هاز فعلی بهازاز هر تی ونیت، میان ین طول جملهوار ، اس وار هاز پ چید بهازاز هر تی ونیت و اس وار هاز پ چید بهازاز هر جملهوار ( از 5۱ مشخصه، تفاوت معنادارز را بین سه گرو مورد بررسی در ا ن پژوهش نشان دادند. افتههاز ا ن پژوهش نشان میدهد که مشخصههاز مبتنی بر پیچیدگی گرو واژ ها در پ شبینی پیچیدگی دستورز در متون استدللی از اهمیت بالترز برخوردارند و در نتیجه گرو واژ ها و مخصو اًو گرو واژ هاز اسمی نیاز به بررسی بیشترز در پژوهشهاز آتی دارند.

کلمات کلیدی

, متون اکادمیک, پژوهش پیکر از, متون استدللی, پیچیدگی دستورز, گرو واژ هاز اسمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064439,
author = {شادلومشهدی, فرزانه and شهریاری احمدی, حسام الدین and قنسولی, بهزاد},
title = {بررسی پیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2017},
volume = {49},
number = {4},
month = {February},
issn = {2383-2878},
pages = {61--75},
numpages = {14},
keywords = {متون اکادمیک، پژوهش پیکر از، متون استدللی، پیچیدگی دستورز، گرو واژ هاز اسمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی
%A شادلومشهدی, فرزانه
%A شهریاری احمدی, حسام الدین
%A قنسولی, بهزاد
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2017

[Download]