آیین حکمت, دوره (10), شماره (37), سال (2018-12) , صفحات (117-142)

عنوان : ( اندیشه فلسفی سنخیت میان خدا و خلق، نقدها و پاسخها )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , اعظم عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم درک صحیح از مسئلۀ سنخیّت میان خدا و خلق، موجب مطرح شدن اشکالاتی از سوی مخالفان شده است. تمامی این اشکالات در این سؤال اساسی خلاصه می‌شود که: چگونه سنخیّت میان خدا و خلق موجب تشبیه او به مخلوقات نمی‌گردد؟ در پاسخ به این سؤال با مراجعه به متون فلسفۀ اسلامی و استفاده از روش تحلیلی، درمی‌یابیم که تنزّل معلول از علت ـ به عنوان یکی از مبانی اثبات سنخیّت - میان علل فاعلی ایجادی و معلولاتشان رخ می‌دهد، نه علل طبیعی، و خداوند در این مسئله، شباهتی با علل طبیعی ندارد. افزون بر این، او با شدّت وجودی خویش از سایر علل ایجادی نیز متمایز است. لازمۀ سنخیّت، واجب بودن ممکن و تعدد واجب‌الوجود نیست؛ زیرا وجود همانند ماهیت نیست تا لازم باشد در تمام مصادیقش، ذات خود را حفظ کند. قاعده‌ «معطی شیء فاقد شیء نیست» شامل فاعل بالاراده‌ای چون خداوند نیز می‌باشد؛ با این تفاوت که مالکیت خداوند بر وجودی که به مخلوقات عطا کرده، مالکیت حقیقی و برترین نوع مالکیت است. سنخیّت میان خالق و مخلوق از جهاتی و تباین میان این دو از جهات دیگر، مستلزم ترکیب در ذات خداوند نخواهد بود؛ زیرا این جهات هر دو به وجود برگشت می‌کنند که حقیقت واحدی است.

کلمات کلیدی

سنخیّت؛ علیّت؛ نظام تشکیکی وجود؛ مالکیّت حقیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064447,
author = {حسینی, سیدمرتضی and جوارشکیان, عباس and عظیمی, اعظم},
title = {اندیشه فلسفی سنخیت میان خدا و خلق، نقدها و پاسخها},
journal = {آیین حکمت},
year = {2018},
volume = {10},
number = {37},
month = {December},
issn = {2002-1356},
pages = {117--142},
numpages = {25},
keywords = {سنخیّت؛ علیّت؛ نظام تشکیکی وجود؛ مالکیّت حقیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندیشه فلسفی سنخیت میان خدا و خلق، نقدها و پاسخها
%A حسینی, سیدمرتضی
%A جوارشکیان, عباس
%A عظیمی, اعظم
%J آیین حکمت
%@ 2002-1356
%D 2018

[Download]