دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقاء سلامت و محیط زیست سالم , 2015-08-27

عنوان : ( بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی )

نویسندگان: سارا میرزائی فیض آبادی , علی غنائی چمن آباد , نجمه طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده اذتلال بدشکلی بدن با یک نقص خیالی در ظاهر شخص مشخص می شود. پژوهش حاضر رابطه بین نگرانی از تصویر بدنی، نگرش های نا کارآمد و نمرات زنانگی و مردانگی در افرادی که عمل زیبایی انجامداده اند و مقایسه آن با جامعه عادی بود. پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 132 نفر دانشجویان زن دانشگاه فردوسی در دو گروه عمل کرده و کننترل که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، بود. در این پژوهش از پرسشنامه هاینگرانی تصویر بدنی، نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرش های ناکارآمد استفاده شد. بین نگرانی از تصویر بدنی و نگرش های ناکارآمد و ونمرات زنانگی در بین افراد گروه عمل کرده رابطه معنادار مثبت وجود داشت. متغیر نگرش های ناکارآمد و زنانگی پیش بینی کننده ی نگرانی از تصویر بدنی بودند. بین نگرانی از تصویر بدنی و نمرات زنانگی ومردانگی در دو گروه افراد عمل کرده و عمل نکرده تفاوت معنادار مشاهد شد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: نگرانی از تصو یر بدنی, نگرش های ناکارآمد, زنانگی/مردانگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064450,
author = {میرزائی فیض آبادی, سارا and غنائی چمن آباد, علی and طاهری, نجمه},
title = {بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی},
booktitle = {دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقاء سلامت و محیط زیست سالم},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: نگرانی از تصو یر بدنی، نگرش های ناکارآمد، زنانگی/مردانگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی
%A میرزائی فیض آبادی, سارا
%A غنائی چمن آباد, علی
%A طاهری, نجمه
%J دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقاء سلامت و محیط زیست سالم
%D 2015

[Download]