مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (9), سال (2017-12) , صفحات (25-35)

عنوان : ( بررسی مسیر حرکت یک پرتابه کروی گذرصوتی تحت مکانیزم هوپ-آپ به کمک شبیه سازی جریان ناپایای سه بعدی آشفته )

نویسندگان: سیدعرفان سلیمی پور , علیرضا تیمورتاش , مجتبی ماموریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود دقت هدف زنی با ساچمه های تفنگ بادی اهمیت زیادی در مسابقات تیراندازی داشته و همواره مورد توجه علاقمندان میباشد. در این مقاله، عملکرد یک پرتابه کروی گذرصوتی به عنوان یک ساچمه تفنگ بادی با کالیبر 4.5 میلیمتر تحت مکانیزم هوپ آپ، به روش عددی -بررسی گردیده که حرکت پرتابه را به صورت 4 درجه آزادی، شامل سه حرکت انتقالی و یک حرکت دورانی عرضی شبیه سازی میکند. مکانیزم هوپ آپ باعث ایجاد حرکت دورانی و تولید نیروی مگنوس شده که میتواند از افت ارتفاع پرتابه جلوگیری کند. استفاده از مکانیزم فوق به عنوان -اصلاح کننده مسیر پرتابه در تفنگهای بادی، ایده جدیدی است که تا کنون مطرح نشده است. معادلات ناویر استوکس سه بعدی تحت شرایط - ناپایای تراکم پذیر آشفته به همراه معادلات دینامیکی حرکت ساچمه به صورت کوپل و در یک شبکه محاسباتی متحرک حل شده اند. شبیه سازی عددی، بر پایه طرح "رو" با دقت مرتبه دو مکانی و به لحاظ اهمیت زمان با مرتبه دو زمانی به شیوه حجم محدود میباشد. برای اعتبارسنجی، پاسخهای حاصل با نتایج تجربی معتبر مقایسه شده اند. نتایج حاصله نشان میدهند که اعمال چرخش مناسب به پرتابه برای هر فاصله معین میتواند از افت ارتفاع آن در هنگام برخورد به هدف جلوگیری نماید. در این ارتباط، از میانیابی داده های حاصل، رابطه ای که بتواند با دقت خوبی سرعت زاویه ا ی هوپ آپ را بر حسب تابعی از موقعیت هدف و انرژی جنبشی شلیک برای جبران افت ارتفاع پرتابه در فواصل دلخواه پیشبینی -نماید استخراج گردید. همچنین مشاهده شد که با افزایش سرعت زاویه ای، وقوع ریزش گردابه، تسریع و مقدار اندازه حرکت پرتابه کاهش مییابد.

کلمات کلیدی

, پرتابه تفنگ بادی, مکانیزم هوپ آپ , بررسی مسیر حرکت, شبیه سازی عددی سه بعدی, حل ناپایا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064451,
author = {سلیمی پور, سیدعرفان and تیمورتاش, علیرضا and ماموریان, مجتبی},
title = {بررسی مسیر حرکت یک پرتابه کروی گذرصوتی تحت مکانیزم هوپ-آپ به کمک شبیه سازی جریان ناپایای سه بعدی آشفته},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {9},
month = {December},
issn = {1027-5940},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {پرتابه تفنگ بادی-مکانیزم هوپ آپ -بررسی مسیر حرکت-شبیه سازی عددی سه بعدی-حل ناپایا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مسیر حرکت یک پرتابه کروی گذرصوتی تحت مکانیزم هوپ-آپ به کمک شبیه سازی جریان ناپایای سه بعدی آشفته
%A سلیمی پور, سیدعرفان
%A تیمورتاش, علیرضا
%A ماموریان, مجتبی
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]