دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی , 2017-07-12

عنوان : ( نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان )

نویسندگان: شهرزاد امینیان , عطیه کامیابی گل , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم، هم چون زبان های دیگر، چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتن را در بر می گیرد. در پژوهش حاضر، مهارت خواندن و درک مطلب و نقش ویراستاری در بهبود یادگیریِ فارسی آموزان در این مهارت بررسی می شود. متن های آموزشی و غیرآموزشی به یک اندازه به ویرایش و درست نویسی نیاز دارند. پس از جمع بندی دغدغه های ویراستاران به روش مصاحبه ای، آزمون های خواندن و درک مطلب برای دو سطح پیشرفته و بالای متوسط و در دو دستة ویراسته و غیرویراسته برای سه مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی، جامعه المصطفی و مکتب نرجس طراحی شدند. متن خواندن از کتاب های آموزش فارسی نوی ، ن آموزش زبان فارس ، ی آموزش فارسی به فارسی و جزوة متن خوانی مکتب نرجس گرفته شد. چهار پرسش درک مطلب از نوع ارجاعی، استنباطی، تجربی و یک پرسش نظرسنجی برای آن طراحی شد. آزمون ها در دو مرحله با بازة سه هفته برگزار شدند. در هر مرحله فارسی آموزان به دو گروه تقسیم شدند که یکی متن ویراسته و دیگری متن غیرویراسته را پاسخ داد و در مرحلة دوم برعکس آن اجرا شد. در پژوهش حاضر، به دلیل تعمیم پذیری بسیار داده ها و نیز گنجایش محدود این مقاله، تنها به تحلیل داده های به دست آمده از آزمون سطح پیشرفتة مرکز آزفای دانشگاه فردوسی می پردازیم.

کلمات کلیدی

, ویراستاری صوری و زبانی, خواندن و درک مطلب, آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064452,
author = {امینیان, شهرزاد and کامیابی گل, عطیه and علیزاده, علی},
title = {نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان},
booktitle = {دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ویراستاری صوری و زبانی، خواندن و درک مطلب، آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان
%A امینیان, شهرزاد
%A کامیابی گل, عطیه
%A علیزاده, علی
%J دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
%D 2017

[Download]