سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2017-09-21

عنوان : ( اثر تزریق داخل بطن مغزی انسولین بر گلوکز خون در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: شیبا یوسفوند , فرشید حمیدی , مرتضی زنده دل , عباس پرهام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه- تحقیقات آزمایشگاهی بر روی جوجه های گوشتی در علوم پایه پر اهمیت می باشد. در مطالعاتی که بر روی رفتار تغذیه ای در جوجه ها جهت کشف مسیرهای نورونی درگیر افزایش و کاهش در اخذ غذا صورت می گیرد بسیاری از نوروترانسمیترها مورد آزمایش واقع شده و می شوند، یکی از این نوروترانسمیترها، انسولین مغزی است، در این راستا سوالی مطرح است که انسولین مغزی در کنار آثاری که بعنوان یک نوروترانسمیتر بر هسته های هیپوتالاموسی دارد، آیا توانایی تغییر سریع قند خون را نیز دارد یا خیر. مواد و روش کار- مطالعه حاضر بر روی 12 قطعه جوجه خروس گوشتی نر نژاد راس 308 در دو گروه با 6 قطعه در هر گروه انجام شد. ابتدا با جراحی آسپتیک کانول راهنما در بطن جانبی راست در مغز کار گذاشته شد، سپس به جوجه ها 7-5 روز استراحت داده شد. در روز ششم آزمایش انجام شد. در گروه کنترل 10 میکرولیتر سرم فیزیولوژی و در گروه انسولین 10 نانو گرم انسولین (با حجم 10 میکرولیتر) بصورت داخل بطن مغزی تزریق شد. قبل از تزریق و 30 دقیقه بعد از تزریق از جوجه ها خونگیری شد تا میزان قند خون در آن ها بررسی شود. نتایج- میزان قند خون بین دو گروه کنترل و انسولین قبل از تزریق اختلاف معنی داری با هم نداشتند (05/0p>)، اما در 30 دقیقه پس از تزریق میزان قند خون در گروه کنترل بصورت معنی داری از گروه انسولین بیشتر بود (05/0p<). میزان قند خون در هر دو گروه انسولین و کنترل در 30 دقیقه بعد از تزریق بصورت معنی داری از میزان قند خون این دو گروه در قبل از تزریق بیشتر بود (05/0p<). بحث و نتیجه گیری- تزریق مرکزی انسولین باعث ورود انسولین به خون می شود. انسولین در خون موجب افزایش جذب گلوکز به داخل سلول ها و مهار تولید گلوکز می شود و در نتیجه باعث کاهش قند خون می شود. در مطالعه حاضر هم ممکن است تزریق داخل بطن مغزی انسولین موجب ورود انسولین به خون و کاهش قند خون شده باشد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, بیهوشی, تزریق داخل بطن مغزی, انسولین, قند خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064479,
author = {یوسفوند, شیبا and حمیدی, فرشید and مرتضی زنده دل and پرهام, عباس},
title = {اثر تزریق داخل بطن مغزی انسولین بر گلوکز خون در جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، بیهوشی، تزریق داخل بطن مغزی، انسولین، قند خون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تزریق داخل بطن مغزی انسولین بر گلوکز خون در جوجه های گوشتی
%A یوسفوند, شیبا
%A حمیدی, فرشید
%A مرتضی زنده دل
%A پرهام, عباس
%J سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2017

[Download]