سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2017-09-21

عنوان : ( مقایسه توالی و سرعت تزریق رژیم بیهوشی زایلازین-کتامین در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: شیبا یوسفوند , فرشید حمیدی , مرتضی زنده دل , عباس پرهام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه- امروزه استفاده از جوجه های گوشتی به عنوان یک مدل حیوانی در تحقیقات آزمایشگاهی علوم پایه بسیار رایج و پر اهمیت می باشد. در این راستا یکی از مشکلات مهم در زمینه فعالیت های علمی بر روی پرندگان مبحث بیهوشی ایده آل و مطلوب است. استفاده روز افزون از طیور در تحقیقات علمی به ویژه مطالعات فیزیولوژی، جراحی و بیهوشی نیازمند استفاده الگوی مناسبی از ترکیبات بیهوشی است. مواد و روش کار- این مطالعه بر روی 36 قطعه جوجه خروس گوشتی نژاد راس 308 در سه گروه، با 12 قطعه در هر گروه انجام شد. گروه اول توالی کتامین-زایلازین، گروه دوم توالی زایلازین-کتامین و گروه سوم توالی زایلازین-کتامین به روش تزریق سریع را به صورت تزریق داخل عضلانی دریافت کردند. در هر سه گروه فاصله تزریق داروها تا بیهوشی، مدت زمان القاء بیهوشی، مدت زمان بیهوشی کامل، تعداد تنفس و رفتار حیوان در طول این زمان ها بررسی شد. نتایج- در گروه اول پس از تزریق داخل عضلانی کتامین جوجه آرام شده و دو دقیقه بعد به پرنده زایلازین تزریق شد، تقریباً20-15 دقیقه طول می کشید تا پرنده بیهوش شود و در فاصله تزریق تا بیهوشی جوجه آرام بود و در حین جراحی به هوش می آمد و نیاز به مقید شدن داشت. در گروه دوم پس از تزریق زایلازین جوجه ها به رفلکس ها واکنش نشان می دادند، سپس کتامین تزریق می شد و تقریباً بعد از 15-9 دقیقه بیهوشی کامل داشتند و در حین جراحی جوجه کاملاً آرام بود و نیاز به مقید شدن نداشت. در این دو گروه تعداد تنفس در دقیقه تفاوت معنی داری با هم نداشت ((P>0.05. در گروه سوم که کتامین بلافاصله بعد از زایلازین تزریق شد ، جوجه ها سریعاً بیهوش شدند و شبیه گروه دوم در حین جراحی آرام بودند و نیازی به مقید شدن نداشتند. طول مدت بیهوشی در هر سه گروه تقریباً برابر بود. بحث و نتیجه گیری- استفاده از توالی کتامین-زایلازین در جوجه ها، بیهوشی سبک می دهد و القاء بی دردی در اثر این ترکیب مناسب نبود زیرا به سبب وجود رفلکس های حرکتی در طی جراحی نیاز به مقید سازی وجود داشت. همچنین شروع اثر این ترکیب نسبت به دو گروه دیگر طولانی تر بود. اما دو گروه زایلازین-کتامین و زایلاین-کتامین سریع در جوجه ها بیهوشی عمیق داده و القاء بی دردی مناسبی به همراه داشت چون جوجه در حین جراحی آرام بود و نیازی به مقید سازی نداشت. دو گروه زایلازین-کتامین و زایلاین-کتامین سریع در مدت زمان القاء بیهوشی دارای تفاوت معنی داری بودند ((P<0.05. از سه رژیم بیهوشی استفاده شده در این تحقیق، گروه زایلازین-کتامین با توالی تزریق سریع جهت انجام بیهوشی توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, بیهوشی, تزریق سریع, کتامین, زایلازین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064480,
author = {یوسفوند, شیبا and حمیدی, فرشید and مرتضی زنده دل and پرهام, عباس},
title = {مقایسه توالی و سرعت تزریق رژیم بیهوشی زایلازین-کتامین در جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، بیهوشی، تزریق سریع، کتامین، زایلازین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه توالی و سرعت تزریق رژیم بیهوشی زایلازین-کتامین در جوجه های گوشتی
%A یوسفوند, شیبا
%A حمیدی, فرشید
%A مرتضی زنده دل
%A پرهام, عباس
%J سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2017

[Download]