مهندسی عمران مدرس, دوره (17), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (203-212)

عنوان : ( مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافی )

نویسندگان: یاسر مودی , سید روح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش نصب در نزدیک سطح ) NSM (، یک روش بسیار مفید در به کارگیری میلگردها و نوارهای FRP در مقاوم سازی ستون های بتت مستلح است. مطالعات انجام شده در ای زمینه نشان می دهد که ای میلگردها ظرفیت باربری خمشی ستون ها را افزایش می دهتد. بتا ووتود افتزایش ظرفیت خمشی به وسیله ی میلگردهای NSM-GFRP ، ای روش تقویت باعث کاهش شکل پذیری و ظرفیت اتلاف انرژی ستتون هتا متی شتود. علاوه بر مشکلات گفته شده ی ای روش، عدم استفاده کامل از ظرفیت تحمل بار میلگردهای GFRP ، یکی دیگر از عیب های ای روش استت که ای نقص با استفاده از ترکیب ای روش با محصورکننده ی CFRP از بی می رود. نتایج مطالعات نشان می دهد که استفاده از ترکیب ایت دو باعث افزایش توأم مقاومت فشاری و خمشی ستون های بت آرمه می شود. در ای مطالعته بته بررستی آزمایشتگاهی دو روش ترکی تی NSM-GFRP با محصورکننده ی CFRP و NSM-GFRP با NSM-Steel برای تقویت ستون های بت آرمته تحتت بارگتذاری محتوری تابتت و وتان ی چرخه ای پرداخته شده است. با تووه به نتایج به دست آمده، نشان داده شد که استفاده از ای دو روش تقویت ترکی ی باعث افتزایش ظرفیتت تحمل بار، شکل پذیری، ظرفیت اتلاف انرژی و سختی اولیه ستون ها نس ت به ستون کنترلی و ستون تقویت شتده بتا استتفاده از روش NSM-GFRP می شود. در همه ی ای پارامترها نتایج نشان می دهد تقویت ستون های بت آرمه به روش ترکی ی NSM-GFRP با NSM-Steel )با نس ت NSM-Steel به NSM-GFRP بالاتر( نس ت به روش ترکی ی NSM-GFRP با محصورکننده ی CFRP به ود بیشتر می دهد، اما با تووه به م احتث خوردگی میلگردهای فولادی روش تقویت ترکی ی NSM-GFRP با محصورکننده ی CFRP به عنوان بهتری روش انتخاب می شود. CFRP ، NSM-Steel ، NSM-GFRP

کلمات کلیدی

, بتن آرمه, مقاوم سازی, محصورکننده CFRP , NSM-Steel , NSM-GFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064491,
author = {یاسر مودی and سید روح الله موسوی and اصفهانی, محمدرضا},
title = {مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافی},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {3},
month = {September},
issn = {2476-6763},
pages = {203--212},
numpages = {9},
keywords = {بتن آرمه، مقاوم سازی، محصورکننده CFRP ، NSM-Steel ، NSM-GFRP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافی
%A یاسر مودی
%A سید روح الله موسوی
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2017

[Download]